Dritarja e kërkimit

Mak 14:62

62Ma Yesu ivona bo, “Vaghina, taku. Ma mara sago taku Wawaya Natusi kona kitiku da God Rewapana Kirakiina katagheyanai ana makamakai ma bade kona kitiku da kwavuwai anororu ku dobu.”