Dritarja e kërkimit

Aposolo 13:13

Paulo meni Antiok nata zora ena Yuda ema ge tugata wenua.

13Paulo ata ema mamai nuso nukare Pefos nata doro noko wara witiro susaumite baro Pamfilia zebura nata zo zazo Pega amira kei awewa. Ana Yohane Mak meni nuto doro Yerusalem nate ewesemuro bamunua awa.