Dritarja e kërkimit

Lukas 19:17

17Tidéw béno, bang i datue, ‘Fiyo, mégéror go sugu-suguén. Non gésarigon go bé klohe, sarigo ku beem méguléw bé foloe do ingéd do sakuf gu.’