Dritarja e kërkimit

Kulonga 9:22

22Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Tandabika ijanza lyako kujulu, kuti kube civulamabwe munyika yoonse ya-Egepita, ciwide bantu aŋombe amisamu yoonse yamusokwe munyika yoonse ya-Egepita.