Dritarja e kërkimit

Matalikilo 49:28

28Njeeyo misyobo yoonse ya-Israyeli iili ikumi aibili, alimwi ngaayo makani wisaabo ngaakaamba aakubalongezya. Wakabalongezya umwi aumwi mbwaakeelede.