Dritarja e kërkimit

Senesi 49:6

6Ko hoku laumālie, ʻoua naʻa ke fie kau ki heʻena fakalilolilo;

ko hoku ongoongolelei, ʻoua naʻa ke kau mo hona fakataha,

he naʻa na tāmateʻi ʻae tangata ʻi heʻena ʻita,

pea ʻi hona loto lahi, naʻa na holoki hifo ʻae ʻā maka.