Dritarja e kërkimit

Levitiko 15

1 Ko e taʻemaʻa ʻoe tangata ʻi honau ʻau. 13 Ko honau fakamaʻa. 19 Ko e taʻemaʻa ʻoe fefine. 28 Ko honau fakamaʻa.

1PEA naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese mo ʻElone, ʻo pehē, 2Lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo pehē kiate kinautolu, ʻOka mahaki ʻae tangata ʻi he ʻau ʻa hono sino, ko ʻene ʻau ko ia ʻoku taʻemaʻa ai ia. 3Pea ko hono taʻemaʻa eni ʻo ʻene ʻau; pe kuo ʻau hono sino ʻi heʻene mahaki, pē kuo matuʻu mei hono sino; ko ʻene taʻemaʻa ia. 4Ko e mohenga kotoa pē ʻoku mohe ai ʻaia ʻoku ʻiate ia ʻae ʻau, ʻoku taʻemaʻa ia; pea ko e meʻa kotoa pē ʻoku nofo ai ia, ʻoku taʻemaʻa ia. 5Pea ko ia ʻe ala ki hono mohenga ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea kaukau ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 6Pea ko ia ʻoku nofo ʻi ha meʻa naʻe nofo ai ʻaia ʻoku ʻiate ia ʻae ʻau, ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea kaukau ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia, ʻo aʻu ki he efiafi. 7Pea ko ia ʻoku lave ki he sino ʻo ia ʻoku ʻiate ia ʻae ʻau, ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea kaukau ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 8Pea kapau ʻe ʻaʻanu ʻaia ʻoku ʻiate ia ʻae ʻau kiate ia ʻoku maʻa; pea ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea kaukau ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 9Pea ʻilonga ha meʻa hekaʻanga ʻoku heka ai ʻaia ʻoku ʻiate ia ʻae ʻau ʻe taʻemaʻa ia. 10Pea ko ia ʻe ala ki ha meʻa naʻe ʻi lalo ʻiate ia, ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi: pea ko ia ʻoku ne fua ʻae meʻa ko ia, ʻe fō ʻe ia hono ngaahi kofu, pea kaukau hono sino ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 11Pea ʻilonga ʻaia ʻoku ala ki ai ʻaia ʻoku moʻua ʻi he mahaki ko e ʻau, pea naʻe ʻikai fanofano hono nima, ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea kaukau ia ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 12Pea ko e ipu ʻumea ʻoku ala ki ai ʻaia ʻoku ʻiate ia ʻae ʻau, ʻe foa ia: pea ko e ipu ʻakau kotoa pē ʻe fufulu ia ʻi he vai. 13Pea ka fakamaʻa ia mei heʻene ʻau, ʻaia naʻe mahaki ai: ʻe toki lau kiate ia ʻae ʻaho ʻe fitu moʻono fakamaʻa, pea ʻe fō hono ngaahi kofu, pea kaukau hono sino ʻi he vai ʻoku tafe, pea maʻa ai. 14Pea ʻi hono valu ʻoe ʻaho ʻe toʻo ʻe ia kiate ia ʻae kulukulu ʻe ua, pē ko e lupe mui ʻe ua, pea ʻe haʻu ia ki he ʻao ʻo Sihova ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻo ʻatu ia ki he taulaʻeiki: 15Pea ʻe ʻatu ia ʻe he taulaʻeiki, ko e taha ko e feilaulau maʻae angahala, ko e taha kehe ko e feilaulau tutu; pea koeʻuhi ko ʻene ʻau ʻe fai ʻae fakalelei ʻe he taulaʻeiki maʻana ʻi he ʻao ʻo Sihova. 16Pea kapau ʻe ʻau noa mei he tangata hono huhuʻa fakatangata pea ʻe kaukau ʻe ia hono sino kotoa, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 17Pea ko e kofu kotoa pē, mo e kili kotoa pē, ʻaia ʻoku ʻi ai ʻae meʻa, ʻe fō ia ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 18Pea ko e fefine foki ʻaia ʻe mohe ki ai ʻae tangata, kena kaukau fakatouʻosi pe ʻi he vai, pea kena taʻemaʻa ʻo aʻu ki he efiafi.

19¶ Pea kapau ʻoku mahaki ʻae fefine ʻi he ʻau, pea ko e mahaki ʻi hono sino ko e ʻau toto, ʻe tuku tokotaha ia ke ʻaho fitu: pea ko ia ʻe lave kiate ia ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 20Pea ko e meʻa kotoa pē ʻoku tokoto ki ai ia ʻi heʻene vaheʻi ʻe taʻemaʻa ia; pea ko e meʻa kotoa pē ʻoku nofo ki ai ia ʻe taʻemaʻa ia. 21Pea ko ia ʻe ala ki hono mohenga, ʻe fō ʻe ia hono ngaahi kofu, pea kaukau ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 22Pea ko ia ʻoku ala ki ha meʻa naʻe nofo ki ai ia, ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea kaukau ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 23Pea kapau ʻoku ʻi hono mohenga ʻae meʻa, pe ʻi ha meʻa ʻe taha ʻoku nofo ia ki ai, ʻi heʻene ala ki ai, ʻe taʻemaʻa ai ia ʻo aʻu ki he efiafi. 24Pea kapau ʻoku mohe ha tangata kiate ia, pea hoko hono mahaki kiate ia, ʻe taʻemaʻa ia ʻi he ʻaho ʻe fitu; pea mo e mohenga kotoa pē ʻoku mohe ai ia ʻe taʻemaʻa ia. 25Pea kapau ʻoku mahaki ʻae fefine ʻi he ʻau ʻoe toto ʻi he ʻaho ʻoku lahi hake ʻi he ngaahi ʻaho ʻo hono vaheʻi, pea kapau ʻoku fai ai pe ia hili ʻae ngaahi ʻaho ʻoe vaheʻi: ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo ʻene mahaki taʻemaʻa ʻe tatau pe ia mo e ngaahi ʻaho ʻo hono vaheʻi: ʻe taʻemaʻa ia. 26Ko e mohenga kotoa pē ʻoku ne mohe ai ʻi he ngaahi ʻaho ʻo ʻene mahaki ʻe tatau ia kiate ia mo e mohenga ʻo hono vaheʻi: pea ko ia ʻe nofo ki ai ia ʻe taʻemaʻa, ʻo hangē ko e taʻemaʻa ʻo hono vaheʻi. 27Pea ko ia ʻe ala ki he ngaahi meʻa ni, ʻe taʻemaʻa ia, pea ʻe fō hono kofu, pea kaukau ia ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 28Pea kapau kuo fakamaʻa ia mei hono mahaki, ʻe toki lau ʻe ia kiate ia ʻae ʻaho ʻe fitu, pea hili ia, ʻe toki maʻa ia. 29Pea ʻi hono valu ʻoe ʻaho te ne toʻo ʻe ia ʻae kulukulu ʻe ua, pe ko e lupe mui ʻe ua, ʻo ʻomi ia ki he taulaʻeiki, ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai. 30Pea ʻe ʻatu ʻe he taulaʻeiki ʻae taha ko e feilaulau maʻae angahala, mo e taha ko e feilaulau tutu; pea ʻe fai ʻe he taulaʻeiki ʻae fakalelei maʻana ʻi he ʻao ʻo Sihova koeʻuhi ko e mahaki ʻo ʻene taʻemaʻa. 31Te mou vaheʻi pehē pe ʻae fānau ʻa ʻIsileli mei heʻenau taʻemaʻa; telia naʻa nau mate ʻi heʻenau taʻemaʻa, ʻi heʻenau ʻuliʻi hoku fale fehikitaki ʻoku ʻiate kinautolu. 32Ko eni ʻae fono ʻo ia ʻoku ʻiate ia ʻae ʻau, mo ia ʻoku ʻau noa meiate ia hono huhuʻa, pea ne taʻemaʻa ai. 33Pea mo efefine ʻoku mahaki ʻi hono mahaki, mo ia ʻoku ʻiate ia ʻae ʻau noa, pe ko e tangata, pe ko e fefine, pea mo ia ʻoku mohe kiate ia ʻoku taʻemaʻa.