Dritarja e kërkimit

Mak 7

A Taateꞌ Pe Sosoenën To Teꞌ Oah E Non Pa Taateꞌ Va Pa Kën Sipun

Matiu 15:1-9

1Ka ma upöm Parësiꞌ, me ro teꞌ vavaasis varih to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, to taneꞌ maꞌ Jerusalëm, pare nö, ko tönun töön ee pe Ieesuꞌ marën a vahutët me poë. 2O Parësiꞌ, me ro teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës to ep a ma vamomhë pe Ieesuꞌ to ënëën ne a taëën pee, a ma koreere he kukusan. Suk ataeah, eꞌe to hikta pupui momoaan a ma koreere vamanih pa ö no a taateꞌ pa kën sipun to soe va non. 3O Parësiꞌ, me ro teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, se keh hikta pupui momoaan a ma koreere, eꞌe hikta antoen ne a ëën. 4Me ee se keh hah taneꞌ maꞌ manuh po toaan, pare keh hikta pupui momoaan a ma tah varih, nee to teꞌ taneꞌ maꞌ manuh po toaan, ee hikta onöt ne a ëën a ma tah poë varih. Ee me to vavatet ne sih, a ma upöm taateꞌ to parin a peo, nee to kon taneꞌ voh maꞌ manuh pa kën sipuiire. Eꞌe to pupui ne sih o kap, sospen, me ro peret, me a ma tah vavahoꞌ taëën. 5Ivëh, ko Parësiꞌ me o teꞌ vavaasis varih to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, to hi ee pe Ieesuꞌ pan, “Eꞌ teꞌ vah va non nih, ko vamomhë pën hikta vavatet ne a taateꞌ no a kën sipun to heꞌ voh a ra? Eꞌe to ënëën me e ne pa ma koreere to kukusan.” 6Ke Ieesuꞌ piun va in a soe pee manih pan, “A teꞌ vanënën soe vëh e Aisaëaꞌ to nat voh e non peöm o teꞌ teꞌteꞌ vapoꞌkan, eꞌ to vanënën vavoh in a soe to taneꞌ non maꞌ pe Sosoenën, to soe va non manih pan,

“A napan varih to kë varoe ne sih a ëhnan neoꞌ po rivon,

ivëhkëk, manih pa ma kupu pee,

ee to teꞌ varo rakah këh e ne peöꞌ.

7Eꞌe to vavaasis varoe ne sih a taateꞌ po teꞌ va po oeh vëh,

pare pikpiuk ne sih pan,

‘Ivaꞌih a taateꞌ pe Sosoenën.’

Pare vasunön e ne sih peöꞌ po rivon varoe.” Ais 29:13

8Eöm to heꞌ tonun voh em pa taateꞌ vih pe Sosoenën, paröm vaman varoe ko nem a ma vavaasis po teꞌ.”

9Ke Ieesuꞌ soe pet en pan, “Eöm to nat vavih rakah e nem pa taateꞌ pënton varo a taateꞌ pe Sosoenën. Ivëh, nöm to öt vakis suk nem o vavaasis koman peöm. 10E Mosës to kon taneꞌ voh a soe manuh pe Sosoenën, pareꞌ soe pan,

“Ta e tamömah, pen e sinömah. Eks 20:12; Lo 5:16

Keteh se keh veveot e tamaneah pen e sinaneah, ea se ip vamët ee peꞌ.” Eks 21:17

11Ivëhkëk, eöm to vavaasis nem pan, ta pah teꞌ se keh soe ke tamaneah pen e sinaneah pan, eꞌ to teꞌ me e non a tah marën a vaꞌaus raoe pon, ivëhkëk eꞌ to hikta heꞌ raoe, suk eꞌ se heꞌ na e Sosoenën a tah pamëh. 12A, a teꞌ pamëh to vamanman hah non e sinaneah pen e tamaneah, suk a ö neꞌ to piuk raoe, pan eꞌ se vaꞌaus raoe pon. 13Ivëh, nöm vavatet suk nem sih a taateꞌ nöm to kon taneꞌ voh maꞌ manuh pa kën sipuneöm, paröm vövöknah e nem sih pa soe pe Sosoenën. Me a ma meh taateꞌ to teꞌ ne nöm to nonok nem sih.”

A Tah To Mimiröꞌ Non Sih A Teꞌ

Matiu 15:10-20

14Ke Ieesuꞌ vaoe en na pa napan, kee nö maꞌ, ko tönun ee manih peꞌ, keꞌ soe ke rapoë pan, “Eöm kurus se pënton a soe peöꞌ, paröm kokoman vavih. 15-16Ahik ta taëën se taneꞌ manih mahën, pareꞌ vapö a apen a teꞌ. Ahik. A tah varoe to taneꞌ maꞌ po kokoman pa teꞌ, ivëh, to vapö non a apen a teꞌ. A ma tah to teꞌ ne manih pa koman a teꞌ, keꞌ vavatvus non pa rivoneah, ee a ma tah poë varih to vapö e ne pa apen a teꞌ. 17E Ieesuꞌ to këh en maꞌ pa napan mahën, pareꞌ ho en koman iuun, ka ma vamomhë peꞌ hi ee peꞌ pa pusun in a soe vapipinoꞌ pamëh. 18Ke Ieesuꞌ hi varuꞌ en pee pan, “Eöm me to hikta nat rakah ko nem, ha? A ma tah kurus varih to teꞌ ne manih mahën se keh hop manih pa koman a teꞌ, ee hikta onöt ne a vapö a apen a teꞌ manih po epep pe Sosoenën. 19Suk ataeah, eꞌ to hikta teꞌ hop non manih po kokoman peꞌ, eꞌ to nö varoe en manuh po kokea peꞌ. Keꞌ pepeak vi en peꞌ.” Manih pa soe vaꞌih ne Ieesuꞌ to sosoe non pan, a ma taëën kurus to vih e ne pa ëën manih po epep pe Sosoenën. 20E Ieesuꞌ to vatom pet en na pa soe peꞌ, pareꞌ soe vamanih pan, “A tah no a teꞌ to koman non, pareꞌ soe tavus taneꞌ manih po kokoman peꞌ. Eꞌ kuru a tah pamëh to mimiröꞌ non sih a apen a teꞌ. 21A ma tah to tavus taneꞌ maꞌ manih po kokoman pa teꞌ, to rëh e ne peꞌ manih po kokoman hat, ka ma taateꞌ poë varih, ivarih, taateꞌ rëhrëh, taateꞌ manin, taateꞌ va pa ip vamët a meh teꞌ. 22Taateꞌ va pa miröꞌ o vaen, taateꞌ puhioꞌ, taateꞌ piuk, taateꞌ peat, taateꞌ möhmöh, soe vahat e Sosoenën, taateꞌ vatösoe, me a taateꞌ papön. 23A ma taateꞌ kurus varih to teꞌ ne sih manih po kokoman pa teꞌ. Pare tatavus ke ne maꞌ sih manih pa rivoneah, eꞌe to vapö e ne pa apen a teꞌ manih po epep pe Sosoenën.”

E Köövo Va Fonisiaꞌ To Vaman E Ieesuꞌ

Matiu 15:21-28

24E Ieesuꞌ to këh maꞌ a muhin va Galiliꞌ, pareꞌ nö en manuh pa ma vöön to teꞌ ne pa muhin va Taëaꞌ me Saëdon. E Ieesuꞌ to ho en iuun, pareꞌ hikta iu non a ö no ta pah teꞌ se nat in poan to teꞌ non nën. Ivëhkëk, a napan to nat e ne pe Ieesuꞌ to teꞌ e non nën. 25Ka pah köövo no a oraꞌ hat to teꞌ non sih manih pe semoneah, to pënton a soe va pe Ieesuꞌ to teꞌ non nën, pareꞌ vëvëhöꞌ rakah en maꞌ manih peꞌ, pareꞌ vuꞌ vatët en manih pa moneah. 26E köövo pamëh to hikta teꞌ non pan e köövo va Israël. E sinaneah to vahuh voh poan manih pa siꞌ ö muhin va Fonisiaꞌ, a siꞌ ö muhin pamëh to teꞌ non koman a muhin va Siriaꞌ. Eꞌ to hin vakis rakah en pan e Ieesuꞌ se veo tavus këh e semoneah pa oraꞌ hat pamëh. 27Ivëh, ke Ieesuꞌ piun e köövo pamëh, pareꞌ soe vapipinoꞌ va in poan manih pan, “Eꞌ to hikta vih non pa kon a taëën po koaꞌ, ko heꞌ ro këh.” E Ieesuꞌ to soe vamanih, suk o Jiuꞌ to koman ne pan o upöm teꞌ to teꞌ va e ne manih po këh.

28Ivëh, ke köövo pamëh nat en pa pusun a soe vapipinoꞌ pe Ieesuꞌ ko vaman en, pareꞌ nat en peꞌ to hikta teꞌ non pan eꞌ a mu Jiuꞌ. Ivëhkëk, eꞌ to nat e non pe Ieesuꞌ se vaꞌaus en peꞌ. Ivëh, keꞌ soe vapipinoꞌ varuꞌ ke Ieesuꞌ pareꞌ soe pan, “Apuh, a soe pën to paraꞌ man. Ivëhkëk, o këh varih to teꞌ ne paan a pok ënëën se ëën ee po kukuvun taëën, ëën këh po koaꞌ to taru maꞌ paan a pok ënëën.”

29Ke Ieesuꞌ soe va in e köövo pamëh manih pan, “Eën to vataare eom peöꞌ po vaman pën, ivëh, kën se nö hah eom na manuh vöön me o vaeö, a oraꞌ hat to këh tavus vur en pe semomah.” 30Eꞌ to vos hah en manuh vöön, pareꞌ ep en pe semoneah to koroh vatotomin e non tevan, pareꞌ nat en pa oraꞌ hat to këh tavus vur en peꞌ, keꞌ vih hah en.

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Teꞌ Papön Tenan

31E Ieesuꞌ to taneꞌ hah en maꞌ manuh pa muhin va Taëaꞌ me Saëdon, ko koe ken Dekapolis, pareꞌ kunah en pa tonon va Galiliꞌ. 32Ka napan teꞌ ke maꞌ peꞌ pa pah teꞌ papön tenan, pareꞌ toto vövöꞌpë. Ee to hin vakis rakah e pe Ieesuꞌ pan, eꞌ se vahoꞌ a koreneah manih pa teꞌ pamëh. 33Ee Ieesuꞌ to me vakoaan ke këh en pe pa teꞌ pamëh, pareꞌ pöök a poa tenaneah pa poa kumis koreneah, pareꞌ teo a ma kumis koreneah ko pöök en pa meaneah. 34Ivëh, ke Ieesuꞌ ta peah en na manuh kin, pareꞌ pah vavuriah suntan rakah en, suk o kokoman peꞌ to puh rakah en po tamak, keꞌ soe pan, “Ëpapëta.” A soe pamëh to soe va non manih pan, “Takap ah.” 35Ka varuꞌ rakah vakomanih no a tenaneah to maaka en, keꞌ pënton vavih rakah en, ka tah vëh to sunpip non sih a meaneah ro en. Keꞌ taneo en pa vaato vavih hah. 36Ke Ieesuꞌ vuhvuh vakis rakah en pa napan, pan ee se nat ne vatvus a tah vaꞌih manih pa tah meh teꞌ. Eꞌ to vuhvuh raoe, ivëhkëk, ee to söë rakah ee, ko vatvus ee pa tah pamëh. 37Ka napan varih to pënton a tah vaꞌih ne Ieesuꞌ to nok pah töhkak vahat ee, pare soe ee pan, “Vahvanih ke Ieesuꞌ nok vavavih hah a ma teꞌ varih? Eꞌ to nok vavavih hah o teꞌ papön, kee tëtënan vavih hah ee pa to, me o teꞌ pos rivoe, kee vavaato hah ee!”