Nan Hapit Apu Dios

Gjuha: Amganad Ifugao

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.