Dritarja e kërkimit

1 Timothy 4:10

10Yurrngumba ngambala waki nangangi Kudkanyi. Kudanyu ngambala waki nangangi, jingkijbangangi ngambala Kud, yuku nyulu marrimba bukambiju mardarda. Bukambiju, nganinyimuku, marda jibarrimuku, marda bayamuku, yuku nyulu marrimba yalunya mardarda. Baki ngambala jingkijba nayi, janyulu marrimba ngambalanya mardarda yurrngumba, jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr. Nanankardi barri ngambala waki kudanyu nangangi Kudkanyi yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index