Dritarja e kërkimit

2 Timothy 3

1Mankuwakiyi nayinda jangkurr ngaki. Baku barri, waluwa wijbaja Jisus Krayis nanginkurri yajiyurri, yingkamukunyi balkimukunyi jayalu yabimba kiji. Kudukudu kiji jayalu yabimba bukambijuyngka. 2Nanamanji barri nanamuku miku jayalu maruka muwa nangangi Kudkanyi, baki miku jayalu maruka muwa yalungi yingkamukuyngka. Ngala jayalu kuliwijba yajinyi marda dungalanyi. Jayalungka barrarrakijba. Jayalungka yarrijba walkurramuku mambukamuku yingkamukuyngka. Jayalu jilajba ngirrwanki yingkamukuyngka kudanyu barri. Jayalu yurlwa yalunginkanyi nijanganjiyngkanyi marda ngardanganjanyi. Miku yaliyi nulijba jingkiykanyi Kud. Miku. 3Miku yaliyi kandimba yingkamuku. Jayalu yabimba balki yaji yalungi. Jayalu ngirrwa yalungi. Jayalunjalu daba kudiyanymuku. Jayalunjalu marranunumba, baki jayalu marrala kudanyu. Nanamukunyi balkimukunyi, jayalunjalu ngirra nanamuku kunybamuku. 4Jayalu yanyba, “Nurru jungku dujanya”, ngala jayalu jujamba. Miku yaliyi dujanya. Jayalu yabimba yaji wakun. Miku jayalungka waluku mankumanku yabimbikanyi yajinyi. Wakun jayalu yabimba yaji. Jayalungka barrarrakijba. Jayalu yabimba nanda jala yalu nulijba yabimbikanyi, ngala miku jayalu yabimba nanda jala nulijba Kud yalungi yabimbikanyi. Miku. 5Nanamuku balkimuku jayalu jila jurjyurri, jayalu yanyba mududu nangangi Kudkanyi, ngala miku yaliyi dujanya nangangi Kudkanyi. Miku yaliyi ngiruka nangangi Kudkanyi, ngala jayalu ngiruka nangangi Sayidinkanyi. Mikujiyi jungku yalundu balkimukunyina. Jujukiyi jilajba yalunbunanyi. Jayalu balkimba yingkamuku. Barriwa.

6-7Marda kudiyamuku yalungi, balkimuku milidimbawarrmuku, yalu jilajba barndamukuyngkurri. Yalu yidamba jibarrimuku yalunginyina barndana. Yanyba yalu jibarrimukuyngka. Milidimba yalunjalu jujambawarrayngka jangkurranyi, baki kuyu yalungi jangkurr kudiyamukunyi jibarrimukunyi. Nanamuku jibarrimuku yalu mudujba. Yabimba yalu balki yaji. Nanankardi barri, jala yalungka yanyba muwa, baki jingkijba yalungka, yalu jungkuka balki nangangi Kudkanyi. Yurrngumba yalu manku balki jangkurr, jujambawarr jangkurr. Miku yalimi jingkijba duja jangkurr. Mudujba yalu nanamuku jibarrimuku. 8Nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku, yalu barrinani nanankujarra wankalawuya yarrbirrawuya, niji bulangi Jarnis baki Jambiris. Jungku buli kularra, nananyina yajina niji Yijib. Waki buli mambukanyi nanankanyi yajinyi. Jakakajba buli nanda nganinyi Kudkanyi Musis. Miku buliyanyi kurranja Musis, yarrbirrangangi buli nanankanyi mambukanyi kularra. Kuyu buli nanda kiji kularrinybarri. Baki nani barri nanamuku balkimuku milidimbawarr nangangi Sayidinkanyi marda. Miku yalunjalimi kurranja milidimbawarrmuku nangangi Kudkanyi. Miku. Milidimba yalu balki jangkurr, jala miku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Miku yalimi kunyba kulaji nangangi Kudkanyi, miku yalimi kuyu nangangi jangkurr, ngala yalu kuyu nanda jangkurr nangangi Sayidinkanyi. Yalu wakingka nangangi Sayidinkanyi. 9Baki nanda balki milidimbawarr, yingkamukunyi, yalu kuyu nangangi jangkurr, ngala yingkamukunyi, yalu jingkijba nanda jujambawarr jangkurr. Yalunjalu jingkijba, yalu mudu. Yalu barrinani nanankujarra wankalawuya yarrbirrawuya jali jungku kularra. Nanankujarra buli mudu marda. Barriwa.

10Ngala ninji Dimudi, jingkijba nganinji kudanyu. Ninji jingkijbangka nanda jangkurr, jala ngayu milidimba yalunya. Nganinji jingkijba barri, nulijba ngayu wakinkanyi kudanyu nangangi Jisus Krayiskanyi. Durrijba ngayu nangangi jangkurr, ngala miku ngayimi ngarrangarra muwa yalungi, jalimi yalu miku jingkijba nangangi duja jangkurr. Miku ngayimi ngirrwa yalungi, ngala ngayu yanyba yalungi yili. Maruka ngayu muwa yalungi yurrngumba. 11Nganinji jingkijbangka, yingkamukunyi yali yabimba kiji ngaki, ngala yuwajiwa ngayi waki kudanyu nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku ngayiyanyi marrala yalungi jali yalu yabimba kiji ngaki. Yuwajiwa ngayi milidimba yalunya yingkamuku. Kudiyana ngananjali daba, ngala miku ngakiyanyi kurrkunba yalungi milidimbikanyi yalunya. Yuwajiwa ngayi karu yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Nganinji jingkijba nanankanyi balkinyi yajinyi, jali yalu yabimba ngaki karru yajina. Ngala ngayi jungku nanaba Yandiyuk, baki nganjali manjijba nanamunanyi yajinanyi. Ngala ngayi jungku nanaba Yikuniyum, baki nulijba yali kurdanbikanyi ngaki, ngala wirlku ngayi yalunbunanyi. Baki ngala ngayi jungku nanaba Lisdira, baki janyba yali dungala ngakindurri, nganjali wililijba danbiyurri barrawuyabarrawuyananyi. Ngamu ngaki barriwa janyba. Ngala niyanginyi mambukawanyi Jisus Krayiswanyi ngana marrimbayi mardarda yurrngumba. Ngana marrimbayi mardarda nananyina kajana kijina. 12Jala nganinyi nulijba jungunkanyi kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi, jala nyulu nulijba wakinkanyi kudanyu nangangi, baki yingkamukunyi jayalu yabimba kiji nangangi. Jayalu yabimba kiji nanankanyi jala nulijba jungunkanyi kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi. 13Ngala nanamukunyi balkimukunyi, miku yalimi yabimba kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka. Jujamba yalunjalu. Nanamuku yalu jungkuka balki nangangi Jisus Krayiskanyi. Waluku yalu jungku balki bijal, ngala mili yalu jungku balki yurrngumba kudanyu barri. Baki nanamuku balkimuku, jujamba yalungka marda. Miku yalimi jingkijba jujakun jangkurr yalu yanyba. Ngamu kunyba jangkurr.

14Ngala ninji barri Dimudi, marda ninjimi yabimba nanda kunyba yaji, milidimba jali ninya yingkamukunyi. Marda ninjimi jungku kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi yurrngumba. Janinji durrijba nangangi jangkurr, kuyungangi ninji nangangi jangkurr. Ninji jingkijbangka nangangi jangkurr duja. 15Ninji jingkijbangka nanda jangkurr jali ninya bula milidimba ninga, nganyinyi kukulinganjawanyi marda ngardanganjawanyi. Jala ninji juka, baki milidimba ninya bula jangkurranyi nananyina najana nangangi Kudkanyi. Nanangini jangkurrwanyi najana karungka ngambalanya, kuyunkanyi jangkurr nangangi Kudkanyi, karungka ngambalanya, yurlurrmba jungunkanyi nangangi Kudkanyi. Nanangini jangkurrwanyi karungka ngambalanya, marrimbikanyi ngambalanya mardarda Kudwanyi. Jala ngambala kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, baki nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda Kudwanyi. 16Bukamba nanda jangkurr najana Kudkanyi, duja jangkurr nangangi. Nanamuku wankalamuku, jali yarrijba nanda jangkurr, miku yaliyanyi yarrijba yalunginmirra jangkurr. Miku. Yarrijba yali ngawamba nanda jangkurr jali yalunya karu Kudwanyi. Baki nanankardi barri nanangini jangkurrwanyi milidimbaka ngambalanya duja jangkurranyi. Nanangini jangkurrwanyi milidimbaka ngambalanya jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi. Nanangini jangkurrwanyi minimbaka ngambalanya jala ngambala jungku balki nangangi Kudkanyi. Minimbalaka ngambalanya jangkurrwanyi, yangkalambikanyi ngambalaka nangandurri Kudyurri. Minimbaka ngambalanya jangkurrwanyi, jungunkanyi yurlurrmba nanganginyina yuwana. Nani minimbaka ngambalanya jangkurrwanyi Kudkanyi. 17Baki nanankardi barri nanda milidimbawarr Kudkanyi, nyulu jingkijbangka nanda jangkurr najana Kudkanyi, walkurra ngiruka milidimbikanyi yalunya. Baki nanankardi barri birrirrinja nangka nanda milidimbawarr yabimbikanyi kunyba yaji nangangi Kudkanyi. Birrirrinja nangka wakinkanyi nangangi Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index