Dritarja e kërkimit

Acts 26:20

20Waluku ngayi jila Damaskusyurri. Milidimba ngayi yalunya Jumuku nanaba. Baki ngayi milidimba yalunya Jirusalim. Baku barri ngayi milidimba yalunya bukambijunyina yajina, Jumukuyngka. Baki milidimba ngayi ngurranyimuku marda. Karu ngayi yalunya, marda yalungkimi ngindu yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Marda yalungkimi yangkalamba Kudkanyi. Marda yalimi yabimba kunyba yaji Kudkanyi. Baki yingkamukunyi, jala yalu najba yalungi kunyba yaji, baki jayalu jingkijba yalunya, ngindu yali yalunginkanyi balkinyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index