Dritarja e kërkimit

Acts 7:2

2Jananganja nyuli Sdibinwanyi, “Narri, mungkijimuku, mambukamuku. Ngambalangi Kud nyulu jungkuka ngiruka. Wabula kamambarra minimba nangki ngamanginkanyi wankalanyi mungkijinyi. Niji nangangi Yabrayam. Najba nyuli Kud, nanangini wankalawanyi, ngala nyuli jungku nananyina yingkana yajina juju karru, yaji niji Misubudamiya. Nyuli najba Kud waluwa, baki bayngkani nyuli barlba bayungu jungunki yingkana yajina, niji Yaran.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index