Dritarja e kërkimit

Galatians 4:17

17Nanamuku jala milidimba narrinya jungunkanyi yuwana Musiskanyi, yalu balki milidimbawarrmuku. Nulijba yalu narringi kandimbikanyi yalunya, ngala miku yalimi nulijba yabimbikanyi kunyba yaji narringi. Miku. Nulijba yalu narringi mamanumbikanyi ngana. Jalija nganarri mamanumba, baki janarri mamanumba nanda jangkurr jali ngayu milidimba narrinya. Janarri mankuwa ngawamba yalungi jangkurr, baki janarri mirnarrijba muwa ngawamba yalungi. Janarri kandimba yalunya balkimuku milidimbawarrmuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index