Dritarja e kërkimit

Hebrews 12

1Ngambala barri, marda ngambalimi mankumankuwa yalunya, nanamuku wankalamuku jali yalu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Marda ngambalimi mankumankuwa yalunya. Yali ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi, jingkijbangangi yali Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba, janyulu yabimba yaji. Nanankardi barri marda ngambalimi barriwa yingijba nanda balki yaji jala ngambala yabimba. Marda ngambalimi barriwa janyba bukamba nanda balki yaji ngamanbunanyi kurdulunanyi. Nanangini balkiwanyi ngambalanya ngirukamba kurdulu, baki miku ngambalimi kudanyu durrijba nangangi jangkurr Kudkanyi. Marda ngambalimi barriwa janyba nanda balki ngamanbunanyi, baki marda ngambalimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Marda ngambalimi yabimba kunyba yaji nangangi. Baki marda ngambalimi yurrngumba jungku ngiruka nangangi Kudkanyi, barrinani nanamuku wankalamuku yalu barri jungkuyi ngiruka nangangi. 2Marda ngambalimi mankumankuwa ngambalangi mambuka Jisus Krayis. Marda ngambalimi kudanyu durrijba nangangi jangkurr yurrngumba barri. Nyulu barri lirrka minimbikanyi ngambalanya nangangi Kudkanyi. Nyulu lirrka minimbikanyi ngambalanya nangangi Kudkanyi, nyulu nanda marrimbawarr mardarda. Jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr, jaliyi ngambala durrijba nangangi jangkurr yurrngumba barri, baki janyulu yabimba ngambalanya jardiykanyi mili ngiruka nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Nani barri jangambala jardijba mili ngiruka nangangi barri. Baki jangambala jingkijba marda, baku barri jangambala jungku mili wanka nangandu barri, baki janyulu marrimba ngambalanya mardarda nangandu Kudwanyi. Jali jungku Jisus Krayis wayka jambana, baki marrimba yali, baki kuyu yali kurdanbiji barri. Ngala jaliyanyi jujamba yaji Jisus Krayiswanyi, jaliyanyi nyulu yanyba, miku nyulu nanda marrimbawarr mardarda jali manjijba Kudwanyi, baki miku yaliyanyi kurdanbikanyi. Miku. Ngala miku nyuliyanyi jujamba yaji, baki nanankardi barri yalu wajbayi Jisus Krayis kijinyi. Yalu ngirrikimbayi, yalu kakalijbayi nangangi, baki yalu kurdanbayi barri. Nani barri nyuli yalunya munyajba Jisus Krayiswanyi. Munyajbayi yalunya yabimbikurri nanda yaji nangangi, mankumankungangi nangki Jisus Krayis ngambalangi barri. Mankumanku nangki ngambalangi, nyulu marrimbikanyi ngambalanya mardarda baku barri. Nanankardi barri mirnarrijbayi Jisus Krayis muwa, mankumankunkanyi nangki baku yajinyi, baki nyuli munyajba yalunya kurdanbikurri. Baki nanankardi barri nanijba nyulu jungkuka kingkarri nangandu Kudnyina. Nyulu walkurra mambuka bayngkani nangandu barri. Barriwa.

3Mankumanku narringka nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngirra yali Jisus Krayis nanamukunyi Jumukunyi. Yali jungku balki nangangi Kudkanyi, baki yali ngirra Jisus Krayis. Mankumankuwa narringka nangangi Jisus Krayiskanyi. Yuwajiwa yali ngirra Jisus Krayis, baki jayalu kurdanba, ngala jungkuyi Jisus Krayis ngiruka nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Baki nani barri yalu ngirra ngambalanya marda kajamukunyi. Yalu yabimbaka balki yaji ngambalangi barri. Ngala marda ngambalakimi miku yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Ngala marda ngambalimi jungku ngiruka nangangi, barrinani jungkuyi Jisus Krayis ngiruka nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. 4Yalu ngirra narrinya kajamukunyi, barrinani yali ngirra Jisus Krayis waluwa barri, baki jayalu kurdanba. Yalu ngirra narrinya, ngala jilijbawa yalu nulijbangka kurdanbikanyi narrinya. Yalu wajbangka narrinya kijinyi, ngala kudanyu narri balanjaka jungunkanyi ngiruka nangangi Kudkanyi. 5Marda narrimi mankumankuwa nanda jangkurr najana Kudkanyi. Yanybaka Kud nayinda jangkurr narringi barri, nanganginmukuyngka jandanyimukuyngka, “Narri ngakinmuku jandanyimuku. Marda narrimi marrimba nayinda ngaki jangkurr narringinyina kurduluna. Ngayu barri Kud. Jaliyi narri jungku balki ngaki, baki miku ngayiyi yabimba kunyba yaji narringi, ngala jangayu daba narrinya. Ngala marda narrimi miku balkijba muwa, jalija ngayu daba narrinya. Jangayu daba narrinya, ngawamba jalija narri jungku balki ngaki. 6Nani barri jangayu yabimba yaji narringi, marukangangi ngayu muwa narringi. Narri ngakinmuku jandanyimuku. Jangayu daba narrinya baki janarri janyba nanda balki narrindunanyi, baki janarri jungku yurlurrmba ngaki yurrngumba barri.” Barriwa. Marda narrimi mankumankuwa nanda nangangi jangkurr Kudkanyi.

7-8Nanangini barri jala nyulu kunyba nijanganjinyi, nyulu dabangka yalunya nanganginmuku jandanyimuku. Nyulu yalunya dabangka, jala yalu jungku balki nangangi, jala yalu miku ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Nyulu dabangka yalunya, marukangangi nyulu muwa yalungi barri. Nyulu dabangka yalunya, nulijbangangi nyulu yalungi, yalu jungunkanyi kunyba nangangi, yalu jungunkanyi yurlurrmba nanankanyi yuwanyi. Ngala jaliyi nyulu miku daba yalunya, jala yalu jungku balki, baki miku nyulimi maruka muwa yalungi, baki miku nyulimi nulijba yalungi yalu jungunkanyi kunyba, yalu jungunkanyi yurlurrmba yuwanyi barri. Baki nani barri narrinya dabangka Kudwanyi. Nyulu munyajbangka yalunya, waykurri narrinya kijinyi. Nani barri narrinya dabangka Kudwanyi, nulijbangangi nyulu narringi, narri jungunkanyi kunyba, narri jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Marukangka Kud muwa narringi kudanyu barri, narringangi nanganginmuku jandanyimuku. Jala yalu wajba narrinya kijinyi, baki marda narrimi kurrkunba nanda kiji. Marda narrimi kurrkunba nanda kiji. Marda narrimi mardumardu muwa nanankanyi kijinyi, jingkijbangangi narri Buwakanya Kingkarri, janyulu yabimba narrinya ngiruka nangangi barri. Miku narrinyimi daba Kudwanyi, ngarrangarrangangi nyulu muwa narringi, ngirrangangi nyulu narrinya. Miku. Dabangka narrinya, yabimbiji narrinyaja jungunkanyi kunyba nanganginyina yuwanyi, jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Dabangka narrinya, yabimbiji narrinyaja jungunkanyi mili ngiruka nangangi barri Buwakaya Kingkarri. Jaliyi nyulu miku daba narrinya Kudwanyi, baki narri jingkijba, miku narrimi dujanya nanganginmuku jandanyimuku Kudkanyi. 9Wabula barri jali ninji juka, baki dabayi ninya nganyinyi nijanganjinyiwanyi. Ninya nyuli daba yabimbikanyi ninya jungunkanyi yurlurrmba yuwanyi. Baki nanankardi barri ninjija ngayangayijba nganyingkanyi nijanganjiyngkanyi. Ngala Kud mili nyulu walkurra nangangi nganyingkanyi nijanganjiyngkanyi. Nyulu mili walkurra nangangi barri. Marda ngambalimi kudanyu ngayangayijba nangangi barri Kudkanyi. Ngambala jingkijbangka Kud, nyulu ngambalangi Buwakanya Kingkarri. Baki marda ngambalimi ngayangayijba nangangi, jingkijbangangi ngambala Kud, baku barri janyulu mili wankamba ngambalanya barri. 10-11Dabayi ninya nganyinyi nijanganjinyiwanyi, ngala ninji juka. Baki miku ninjiyanyi mirnarrijba muwa jali ninya daba. Miku. Ngala miku ninjiyanyi juka yurrngumba barri. Jardijba ninji walkurra nganinyi, baki miku nyuliyanyi mili daba ninya nganyinyi nijanganjinyiwanyi. Nani barri miku ninyiyanyi daba yurrngumba barri nijanganjinyiwanyi. Ngawamba ngala nyulu kujajarra janjawala ninyi daba ngala ninji juka. Baki nani barri nyulu ngambalanya dabangka Kudwanyi. Nyulu munyajbangka yalunya, yalu waykurri ngambalanya kijinyi. Yalu wajbayi ngambalanya wabulinyi kijinyi, baki nanankardi barri ngambala jardijbangka mili ngiruka baki mili ngiruka nangangi. Nanankardi barri ngambala jungkuka mili yurlurrmba nangangi barri. Baki nanankardi barri ngambala jungkuka mardumardu muwa nangangi barri Kudkanyi. Ngala miku jangambalanya daba yurrngumba Kudwanyi. Baku barri jangambala jungku mikuyaji kijinyi ngambalangi. Jangambala jungku kingkarri nangandu Kudnyina. Yurrngumba barri jangambala mirnarrijba muwa, jungunkanyi kingkarri nangandu barri. Barriwa.

12Ngayu karungka narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Jala badajba kiji narrindurri, baki marda narrimi miku balkijba muwa nanankanyi kijinyi. Ngala marda narrimi jungku ngiruka, nanankanyi kijinyi. Marda narrimi jungku mili ngiruka baki mili ngiruka nangangi Kudkanyi yurrngumba barri nanankanyi kijinyi. 13Marda narrimi mankumankuwa Jisus Krayis. Marda narrimi durrijba nangangi yuwa yurrngumba barri. Marda narrimi mamanumba nanda waluwinyi yuwa narringi. Barriwa barri bukamba nanda waluwinyi yuwa narringi barri. Marda narrimi yurlurrmba durrijba nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi. Kudiyanymuku yalu majabujba kurdulu nangangi Kudkanyi. Ngawamba yalu jungkuka bijal ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi. Bijal yali durrijba nangangi yuwa Jisus Krayiskanyi, ngala banganumba yali, baki mili yalu durrijba nanda waluwinyi yuwa yalungi barri. Ngala baku barri mili jayalu banganumba nangandurri Jisus Krayisyurri, mili jayalu durrijba nangangi yuwa. Nani barri yalu majabujba kurdulu, yalu durrijbangka waluku yingka yuwa, baki bayngkani yingka yuwa. Ngala jaliyi narri jungku ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi, jaliyi narri kudanyu durrijba nangangi yuwa yurrngumba barri, baki janarri ngirukamba yalunya kurdulu. Janarri ngirukamba yalunya kurdulu, yalu durriykanyi nangangi yuwa Jisus Krayiskanyi yurrngumba barri. Jayalu najba narrinya jungunkanyi kunyba nanganginyina yuwana, baki jayalu jingkijba, yuku jayalu yalu marda jungku kunyba nanganginyina yuwana. Barriwa.

14Marda narrimi dadijba jungku ngiruka nangangi Kudkanyi. Marda narri miku wajba yingka Krisjin kijinyi, ngala marda narrimi jungku mardumardu muwa yalungi bukambijuyngka Krisjinmukuyngka. Jaliyi narri miku jungku mardumardu muwa, baki dula barri janarringka wajba kijinyi. Baki nanamuku jala yalu majabujba kurdulu nangangi Kudkanyi, yiningki jayalungka yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi, jaliyi narri jungku kijiyudi. Marda narrimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, barrinani narri malaba nangangi barri. Jaliyi narri jungku nani barri, baki narri jingkijba Kud, janyulu kandimba narrinya yurrngumba barri. 15Marda narringkimi najbawa. Narri jingkijbangka Kud, nyulu kandimbaka narrinya, baki nanankardi barri marda narringkimi miku yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Jala ngambala yarrijba lamurra mamana baki balkimbaka bukamba nanda mama lamurrawanyi. Baki nani barri jaliyi balki nganinyi jungkuka narrindu, baki nyulu balkimbaka yingkamuku marda. Baki nani barri jaliyi yangkalamba nangka yingka nanganbunanyi Kudnanyi, baki wajba janarrinya kijinyi marda nanangini barri. Yiningki janyulu yabimba yingka nangka mankumankunkanyi balkinyi yajinyi. Yiningki janyulu yabimba nanda yingka nangka yangkalambikanyi nanganbunanyi Kudnanyi.

16Yingka wankalanyi, nangangi niji Yisu. Kujba nyuli barnyinyi munjimunji. Jali nyulu wijba barndarri, baki birrkalijba nyuli kudanyu barri. Najba nyuli nangangi kanyiya jirdi kunyunyunyi mamanyi, baki ngajaka nyuli, “Janganinji wajba mamanyi. Janganinji wajba, baki jangayu munyajba ninya wudumbikurri kunyba yaji nanganbunanyi Kudnanyi. Marda ngayimi wudumba nanda kunyba yaji nanganbunanyi, ngala janinya munyajba wudumbikurri, jaliyi nganinji wajba nanginkanyi mamanyi.” Barriwa. Nanamanji barri wankalana yalili ngajaka Kud yajinyi nijanganjimukunyi. Yalili ngajaka Kud, nyulu yabimbiji kunyba yaji yalunginkanyi lirrkanyi jandayngkanyi. Nanda Yisu nyuli lirrka jandanyi nangangi Jakibkanyi, ngala miku nanda jirrinyi yaji nangangi, wudumbikanyi kunyba yaji nanganbunanyi Kudnanyi. Miku nanda jirrinyi yaji nangangi. Ngala ngawamba mamanyi nanganginkanyi mankankanyi, ngawamba nanankanyi jirrinyi yaji nangangi. Baki nanankardi barri nyuli karu nangangi kanyiya, yuku barri janyulu kanyiyawanyi wudumba nanda yaji nanganbunanyi Kudnanyi. Marda narrimi miku jungku barrinani nanda wankalanyi Yisu. Marda narrimi miku kudanyu nulijba yajinyi narringinkanyi mankankanyi barrinani mamanyi baki dungalanyi. Ngala marda narrimi kudanyu nulijba nanankanyi kunybanyi yajinyi nanganbunanyi Kudnanyi. 17Baku barri nanda nijanganjinyi nangangi Yisukanyi, nyuli yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Nyuli ngajaka Kud, nyulu yabimbiji kunyba yaji nanganginkanyi jandayngkanyi, ngala miku nanganginkanyi lirrkanyi jandayngkanyi, ngala nanganginkanyi burrandiyngkanyi jandayngkanyi. Ngala nanda lirrka jandanyi Yisu, balkijba nyuli muwa. Kudanyu nyuli balkijba muwa mirlarryudi, nulijbangangi nyuli wudumbikanyi kunyba yaji nanganbunanyi Kudnanyi, ngala yurlwayi Kud nangangi. Mikukiyanyi yabimba kunyba yaji nangangi Kudwanyi. Wabula barri nyuli yurlwa wudumbikanyi yaji nanganbunanyi Kudnanyi, baki yurlwayi Kud nangangi barri. Barriwa.

18-21Wankalana barri, jali kuyu yalunya Jumuku bayunguna Musiswanyi, baki wanbiya yali kulawirana niji Sinayi. Karrinja yali wayka wilina nanaba kulawirana, baki minimba nangki Kud yalundurri. Murumbayi bukamba yaji kukurduwanyi ngaluwanyi, baki jungku yali barrinani mungana yajina. Miku yaliyi najba yaji. Baki manjijbayi walkurra jangu kulawirarri Kudwanyi. Baki manjijba nyuli walkurra yunkurr, marda ngajarr. Baki manku yali walkurra nyiri, barrinani jala yalu janyba kingkarrinya rabunya, jala yalu balunba kudanyu barri. Baki manku yali Kud yanybikurri. Manku yali Kud yanybikurri yalungi, baki marrala yali. Kudanyu yali marrala jali yalu manku Kud yanybikurri yalungi. Yanybayi Kud nayi barri yalungi. “Miku narriyi karrinja nayiba kulawirrana. Miku narriyi marrimba marniyudinyi. Miku yaliyi karrinja kulawirana yanimal junu, bajangu baki buluki baki jib. Miku yaliyi karrinja kulawirana. Jaliyi yingka karrinja kulawirana, baki janarri daba. Janarri kurdanba nanda yanimal dungalayudinyi.” Barriwa. Nani barri yanybayi Kud, baki marrala yali kudanyu barri. Baki karu yali Musis, “Jaliyi nurru mili manku Kud yanybikurri nurrungi, baki janurrungka janyba bukambiju. Marrala nurru nangangi. Janinji ngajaka Kud nurrungi, nyuluja yanybiji ngawamba nganyi, miku nurrungi barri.” Nani barri yali yanyba nangangi Musiskanyi. Baki nyulu marda marralayi Musis, baki yanyba nyuli, “Marrala ngayu kudanyu barri. Birrirra ngayu mankanyi.” Nani nyuli yanyba. Ngala ngambala Krisjinmuku, miku ngambalimi barrinani nanamuku wankalamuku Jumuku, jali yalu marrala nangangi Kudkanyi. Miku ngambaliyi marrala nangangi Kudkanyi.

22Ngala ngambala mirnarrijbangka muwa nangangi, jingkijbangangi ngambala Kud, baku barri jangambala najba Kud. Jangambala jungku mili wanka kingkarri nangandu. Jangambala jungku mili wanka nananyina yajina lalijina, jalili yalu jungku kajamuku Yanjilmuku. Yalili nijarrijba nanda yaji nangangi Kudkanyi lalijina, “Jirusalim Kingkarri.” Baki yingka niji nanankanyi yajinyi lalijina, “Siyun.” 23Ngambala Krisjinmuku, ngambala mirnarrijbangka muwa, kirrijbangangi jangambala kingkarri, jungunkanyi ngambala nangandu Kudnyina. Yarrijbayi ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku Kudwanyi. Baki nyuli yarrijba ngambalangi niji najana, jungkungangi ngambala yurlurrmba nangangi barri. Jingkijbangka ngambalanya Kudwanyi, ngambala kuyungka nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Baku barri janyulu karrinjarrijba ngambalanya walu nangandu Kudwanyi, baki janyulu yanyba manjiykanyi ngambalanya. Baki ngambala jingkijbangka Kud, janyulu manjijba ngambalanya kingkarri jungunkanyi nangandu barri. Jangambala jungku kingkarri malumba yalundu barri, nanamukunyina jali yalu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, ngala yalungki janyba waluwa barri. Yali kirrijba kingkarri nangandurri Kudyurri waluwa ngambalangi. Jangambala jungku kingkarri malumba yalundu barri. Barriwa. 24Narri jingkijbangka nanda jangkurr bulangi wankalawuyayngka buwakulayngka. Nanda lirrka nangangi niji Kayin, baki nanda yingka nangangi niji Yabil. Ngala yabimbayi balki yaji nanganginkanyi kanyiyanyi buwanganjawanyi. Daba nyuli, baki kurdanbayi, baki jurrwayi nangangi ngulya jambana. Nanda barrinani jali najba nanda ngulya yingkawanyi, baki kayayi ngulya nangandurri. Kayayi ngulya, “Kurdanbayi ngana ngakinyi buwanganjawanyi. Kurdanbayi barri. Ngala kurdanbakiyi ngaki buwanganja. Kurdanbakiyi, nyulungangi kurdanbayi ngana.” Barriwa. Baki nani barri marda kurdanba yali Jisus Krayis Jumukunyi, baki jurrwayi nangangi ngulya. Ngala mikukiyanyi kaya nangangi ngulya yingkanyi, nyulu kurdanbiji yalunya, jali yalu kurdanba. Mikukiyanyi kaya nangangi ngulya nani barri. Ngala janyba nangki Jisus Krayis ngambalangi barri, baki nanankardi barri nyulu wajbayi ngambalanya nanganginkanyi buyingkiyngkanyi yuwanyi Kudwanyi. Jaliyi ngambala ngindu muwa ngambalangi balkinyi yajinyi, jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, baki janyulu manjamanjamba ngambalangi balki yaji Kudwanyi, baki jangambala jandanyimuku nanganginmuku Kudkanyi. Barriwa.

25Narri barri, najbawa narringka, bakiyi narri yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Marda narrimi miku yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi. Wabula barri wankalana, kudiyanymuku nanamuku Jumuku, yali yurlwa nanankanyi jangkurranyi Kudkanyi, jali karu yalunya Musiswanyi. Miku yaliyanyi ngayangayijba nanankanyi jangkurranyi, baki nanankardi barri dabayi yalunya Kudwanyi. Miku yalungkiyi ngadijba nanganbunanyi. Miku yaliyi wirlku nanganbunanyi. Nyuli daba yalunya, yurlwangangi yali nanganginkanyi jangkurranyi. Baki ngambala barri, ngambala marda mankuyi nangangi jangkurr. Dabayi yalunya wankalamuku Kudwanyi, jali yalu yurlwa nanankanyi jangkurranyi jali yalunya karu Musiswanyi. Ngala jaliyi ngambala yurlwa nanankanyi jangkurranyi jali ngamanya karu Jisus Krayiswanyi, baki janyulu daba ngambalanya kudanyu barri. Miku ngambalakiyi ngadijba nanganbunanyi. Miku ngambaliyi wirlku nanganbunanyi. Janyulu ngambalanya daba kudanyu barri, jaliyi ngambala yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi. 26Jali yanyba Kud yalungi wankalamukuyngka Jumukuyngka, ngala yalu karrinja wilina nanaba kulawirrana niji Sinayi, jali yanyba Kud yalungi, baki kulbayi jamba. Kulbayi jamba kudanyu barri, jali yanyba Kud yalungi. Ngala nanijba barri yanybaka Kud nayinda barri jangkurr, miku nangkiyi yangkalamba. Yanybaka Kud nayi barri, “Mili barndaykamba jangayu wayawayamba jamba barri wandijiyana. Mili barndaykamba jangayu wayawayamba jamba, baki laliji marda.” Nani barri yanybaka Kud. 27Nanda jangkurr nangangi Kudkanyi duja barri. Mili barndaykamba kulbaja jamba wandijiyana. Baki nanamanji barri janyulu bukamba yaji Kudwanyi. Janyulu bukamba jamba marda laliji, marda bukamba yaji marda nanamanji barri, jalija nyulu wayawayamba jamba baki laliji Kudwanyi. Ngala nanamuku barri jala yalu kuyu nangangi jangkurr, miku yalunyiyi bukamba, ngala janyulu marrimba yalunya mardarda Kudwanyi. Janyulu marrimba yalunya mardarda kingkarri nangandu barri. Barriwa.

28Marda ngambalimi mirnarrijba muwa, jingkijbangangi ngambala Kud, janyulu marrimba ngambalanya mardarda. Marda ngambalimi yanyba mududu nangangi. Marda ngambalimi wajba Kud ngambalanginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Marda ngambalimi mankumankuwa Kud, nyulu kudukudu, nyulu walkurramirra, nyulu ngirukamirra, nyulu wirimalaru ngambalangi. Marda ngambalimi mankumankuwa Kud nani barri, jala ngambala yanyba mududu nangangi, jala ngambala wajba Kud ngamanginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Baki janyulu mirnarrijba muwa Kud ngambalangi barri. 29Ngala jaliyi ngambala miku ngayangayijba nangangi Kudkanyi, jaliyi ngambala miku jungku yurlurrmba nangangi, baki janyulu bukamba ngambalanya Kudwanyi. Jala nyulu yajba janguwanyi kurnda, baki nyulu bukambaka nanda kurnda. Mikuyaji kurndanyi. Baki nani barri janyulu bukamba ngambalanya Kudwanyi, jaliyi ngambala yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index