Dritarja e kërkimit

Hebrews 7:26

26Ngambala jingkijbangka Jisus Krayis, nyulu walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi. Nyulu lalanbaka ngambalanya. Nyulu ngajakangka Kud ngambalangi, nyulu manjamanjambiji ngambalangi balki yaji Kudwanyi. Baki jangambala baku jungku mili wanka nangandu, nyulungangi walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi. Nyulu kudukudu nangangi Kudkanyi. Jali nyulu jungku wayka jambana, baki miku nyuliyanyi yabimba balki yaji. Miku yingamali balki yaji nyuliyanyi yabimba. Nanankardi barri nyulu kudukudu nangangi Kudkanyi, baki nyulu jungkuka nangandu Kudnyina yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index