Dritarja e kërkimit

John 3

Jilajbayi Nanda Mambuka Jisusyurri Yanybikanyi

1Nanda mambuka Jukanyi, niji nangangi Nikidimus. Nyuli barri Barasi. 2Jilajba nyuli nangandurri Jisusyurri. Jilajbayi mungana yanybikanyi. Yanybayi Nikidimus, “Mambuka. Nurru jingkijba ninya, ninji milidimbawarr. Manjijbayi ninya Kudwanyi. Mikuwali yabimba yaji nyuluma kunymambikanyi yalunya. Ngawamba kunymambikanyi yalunya, kandimba jala nanda Kudwanyi.” Barriwa. 3Yanybayi Jisus nangangi, ngala miku yurlurrmbikanyi, “Ngayu karungka ninya duja. Muningka janyulu yingka walajba mili, baki yuku janyulu jungku yurrngumba Kudnyina.” Barriwa. 4Ngajakayi Jisus malbuwanyi, “Yanka barri mili nganinyi walajbaja. Yanka nyulu mili ngankijba muwana ngardanganjana jali jalanmirri birnandaba nangka mili. Mikuwali ngankijba mili.” Barriwa. 5-6Jananganjayi Jisuswanyi, “Nayinda duja jangkurr. Jalija nangka birnandaba Kunyba Ngarndu Kudkanyi nangangi, baki yuku janyulu jungku nangandu, Kudnyina. Nanda jala walajba bardarda mankanyi, yuku nyulu jungku nayiba yajina, ngala nanda jala birnandaba nangka Kunyba Ngarndu Kudkanyi, yuku janyulu jungku wanka yurrngumba Kudnyina. 7Mikujiyi manmala, yanyba jala ngayu nganyi, marda ninjimi mili walajba baki jungku janinji wanka yurrngumba. Mikujiyi manmala. 8Janganyingka mankumanku yunkurranyi. Warrmbaka yaji yunkurrwanyi. Yuku ninji manku yunkurr, ngala miku ninjimi jingkijba, wanjamunanyi badajbangka, wanjakurri jilajbangka. Miku ninjimi jingkijba. Barrinani nangka birnandaba nangangi Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Miku ninjimi jingkijba kudanyu yunkurranyi. Miku ninjimi kudanyu jingkijba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, nangka birnandaba nangangi. Duja ngayu yanyba. Janyulu walajba mili.” Barriwa. 9Yanybayi malbu Nikidimus, “Yanka barri nayinda. Miku ngayimi jingkijba.” 10Jananganjayi Jisuswanyi, “Ninji mambuka Jukanyi. Ninji milidimbawarr, ngala miku ninjimi jingkijba. 11Nayinda duja jangkurr. Nurru karungka nanda jala nurru jingkijba. Nurru karungka nanda jala nurru najba yaji, ngala miku ninjimi kuyu nurrungi jangkurr. 12Jala ninya karu jungunkanyi nanijba, baki miku ninjimi kuyu nanda jangkurr, ngala yanka janinji jingkijba, jalija ninya karu nanganginkanyi yajinyi Kudkanyi. Yanka janinji kuyu nanda jangkurr. 13Mikuwali yingka kirrijba kingkarri Kudyurri. Ngawamba nanda jali karrala wayka Kudnanyi. Ngawamba yuku nyulu kirrijba kingkarri Kudyurri. Ngawamba nyuli Buwanya Bukambijuyngka.

14Juju wabula nanda mambuka Musis, jala nyuli jungku nanaba mangkurruna yajina, langandaba nyuli miya, yabimba jali nyulu. Langandaba nyuli miya kurndana. Nani barri jayalu Buwanya Bukambijuyngka langandaba kurndana. 15Baki nanda jala mirnarrijbangka muwa nangangi Buwaya Bukambijuyngka, janyulu wankijba yurrngumba.” Nani barri yanybayi Jisus nangangi malbunyi. 16Marukangka Kud muwa kudanyu barri bukambijuyngka, nganinyimukuyngka, jibarrimukuyngka, bayamukuyngka. Manjijbayi nangangi Jandanyi Kudwanyi, marukangkangangi nyulu muwa bukambijuyngka. Ngala nanda jala jungku kunyba yurrngumba, jala kuyu nangangi jangkurr jandayngkanyi, janyulu wankijba yurrngumba. Jalija nangka janyba, baki mili wankijbaja, janyulu jungku wanka kingkarri Kudnyina. 17Manjijbayi Kudwanyi nangangi Jandanyi Jisus. Manjijbayi Jisus Kudwanyi, miku muningka karunkanyi yalunya yalu balki kudanyu, miku jayalu jungku yurrngumba nangandu Kudnyina. Miku nanankardi manjijbayi Jisus Kudwanyi. Ngala manjijba nyuli Jisus, nyulu karunkanyi yalunya Kudkanyi, karunkanyi yalunya, marukangka muwa yalungi Kud kudanyu. Manjijbayi Jisus Kudwanyi nyulu karunkanyi yalunya, jalija yalu jungku kunyba, jalija yalu kuyu nangangi jangkurr, waluwa jayalungka janyba, baki mili jayalu walajba. Jayalu jungku wanka kingkarri nangandu. 18Nanda jala kuyu jangkurr Jisuskanyi, baki maruka muwa Kudkanyi, nanda jala jungku kunybana yuwana Kudkanyi, janyulu wankijba mili. Ngala nanda jala miku kuyu jangkurr nangangi Jisuskanyi, Jandayngkanyi Kudkanyi. Nanda jala miku kuyu nangangi jangkurr, jalija nangka janyba, miku janyulu mili wanka jungku Kudnyina. Jaliyi nyulu miku maruka muwa Kudkanyi, jaliyi nyulu miku jungku kunyba Kudkanyi, baki miku kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi, mikuwali mili wankijba. Barriwa. 19-20Nani barri, jala nyulu mungijba yaji, baki mikukimi najba yaji. Mikuwali yingkawanyi najba. Jaliyi nganinyi nulijba barimbikanyi yaji baki nyulu barimba yaji mungana, mikuwali yingkawanyi najba nanda barimbikanyi yaji. Barimba nyulu yaji mungana. Mirnarrijba nyulu muwa munganyi jala mikuyaji mirnbinyi wambarralba yaji. Nyulu balki jungku mungana, jala mikuwali najba yingkawanyi. Ngala Jisus, nyulu barrinani mirnbi. Yalu, jala yalu balki, miku yalimi jilajba nangandurri Jisusyurri. Jingkijbangka yalunya Jisuswanyi, yalu balki jungku. 21Ngala nanda jala jungku kunybana yuwana Kudkanyi, jala maruka muwa Kudkanyi, nyulu jungkuka kunyba yurrngumba, kambana baki mungana. Baki yingkawanyi najbangka, baki jingkijbangka nangangi kunyba yaji. Nyulu jilajbangka Jisusyurri, marukangangi nyulu muwa Kudkanyi baki Jisuskanyi. Barriwa.

Karu Nyuli Yalunya Jisuskanyi, Nanangini Junwanyi Ngurrunbawarranyi

22-23Baku barri barlba yali Jirusalimnanyi, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Jilalajba yali langkurri nananyina walkurranyina yajina Judiya. Marda ngurrunba yali kudiya, jungku jali yalu nanaba. Nanda Jun Ngurrunbawarr, nyuli nanaba marda, nananyina yajina Yayinin. Nanda Yayinin, bundu yingkana yajina Salim. Ngurrunba nyuli yalunya kajangangi wabuda nanaba. Nanamuku jilajba jali nangandurri, ngurrunba nyuli yalunya. 24Nanamanji jilijbawa yarrijba nyuli Jun brisinyina, nanangini walkurranyi mambukawanyi.

25Kudiya kandimuku nanganginmuku Junkanyi jakakajba yali. Jakakajba yali kandimuku Junkanyi, marda yingka Ju jungku jali nanaba. Jakakajba yalungki jangkurranyi, yarrijba jali Musiswanyi wakardaykanyi yalungka. Jakakajba yalungki nanankanyi yuwanyi Musiskanyi wakardaykanyi yalungka. 26Baki jilajba yali Junyurri. Yanyba yali nangangi, “Milidimbawarr. Jingkijba ninji nanda jali jungku wabula nganyindu, karrurrinybana bundalina. Mankuwa kuna ninji nanda. Karu ninji nurrunya nangangi. Nanijba barri nyuli ngurrunba yalunya, baki kajamuku yali barlba nangandurri. Yingijba ninyalu, baki barlba yali bukamba nangandurri.” Barriwa. 27Jananganjayi yalunya Junwanyi, “Yingkamuku jilajba yali ngakindurri. Yingkamuku barlba yali nangandurri. Ngala ngawamba Kudwanyi nyulu manjijba yalunya. Manjijbangka Kudwanyi yalunya. Barriwa. 28Manku narri ngaki jangkurr wabula. Manku nganarri yanybikurri, ‘Miku ngayu Krayis. Miku. Ngala manjijba ngani Kudwanyi. Manjijba ngani karunki yingkamuku Krayiskanyi.’ Karu ngayi yalunya, manjijba ngani Kudwanyi waluwa nangangi. Baki bayngkani nanda Krayis, janyulu jilajba. Manjijba ngani Kudwanyi karunki yalunya birrirranjanki yalungka Krayiskanyi. 29Mirnarrijba ngayu muwa, manjijbangangi ngani Kudwanyi karunki yalunya Krayiskanyi. Nanda walkurra yaji. Ngala Krayis, nyulu walkurramirra mambuka bukambijuyngka, jungku jalili wandijiyana. Miku ngayu walkurra. Ngala Krayis, badajba nyuli, baki mirnarrijba ngayu muwa, badajbangangi nyuli. Baki mirnarrijba ngayu muwa yalungi jali yalu barlba nangandurri. Miku ngayimi ngirukijba muwa, yingijba jala ngananjalu, baki barlba nangandurri. Miku. Marda yalimi barlba nangandu, baki janyulu milidimba yalunya. Nyulu walkurra mambuka. Miku ngayu. Miku. 30Waluwa nyuli badajba, ngayi walkurra mambuka. Ngala bayngkani nyuli badajba, nyulu walkurra mambuka. Miku ngayu walkurra. Nanijba nyulu walkurra mambuka. Miku ngayu. Kajamukunyi yalu durrijba Krayis nanijba, ngala kujajarranyi ngana yalu durrijba. Ngala ngayu mirnarrijba muwa nanankanyi. Barriwa.”

Nanda Krayis, Badajba Nyuli Kingkarrinya

31Nanda Krayis, nyulu walkurra mambuka. Ngala yingkamuku mambukamuku, miku yalu mambuka barrinani Krayis. Nanamuku yingkamuku mambukamuku yalu jandanyi maykarranyi bulangi, ngala Krayis, nyulu Jandanyi Kudkanyi. Nyulu walkurra mambuka, badajbangangi nyuli Kudnanyi. Baki yanyba nyulili yajinyi Kudkanyi, ngala yingkamuku mambukamuku, yalili yanyba jambanyi yajinyi. Miku yaliyi jingkijba nanda laliji yaji. 32Nanda jali badajba Kudnanyi, karungka nyulu yalunya yajinyi, najba jali nyulu yaji. Karungka nyulu yalunya jangkurranyi, karu jali Kudwanyi, ngala miku yalimi kuyu nangangi jangkurr Krayiskanyi. Ngala ngawamba kujajarrawanyi yali kuyu nangangi jangkurr. 33Nanamukunyi kuyu jala nangangi jangkurr, jingkijba yalu Kud, nyulu duja. Yanyba nyulu duja jangkurr. Ngala yingkamuku miku jali yalu kuyu nangangi jangkurr, mankumanku yalungka Kudkanyi, jujamba nyulu yalunya. 34Nanda badajba jali Kudnanyi, yanyba nyulu nangangi jangkurr Kudkanyi, jungkukilingangi nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi nangandu. 35Buwakanya Kingkarri, maruka nyulu muwa kudanyu nanganginkanyi Jandayngkanyi. Yabimba nyuli nangangi Jandanyi ngiruka yabimbikanyi bukamba yaji. 36Nanda jala kuyu jangkurr Jandayngkanyi Kudkanyi, janyulu wankijba mili bayngkani jalija nangka janyba. Jungku janyulu wanka mili Kudnyina. Ngala nanda jala miku ngayangayijba jangkurranyi Jandayngkanyi, miku wali wankijba mili. Miku janyulu jungku wanka mili Kudnyina. Baki Kud, janyulu ngarrangarra muwa yalungi jala miku kuyu jangkurr Krayiskanyi. Ngarrangarra janyulu muwa yurrngumba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index