Dritarja e kërkimit

Mark 11

Ngankijbayi Jisus Jirusalim.

1Jilajba yali bayungu, Jisus baki nanganginmuku kandimuku. Bunundujba yali Jirusalimyurri. Nanda barrawuyabarrawuya Jirusalim, nanda yaji bayinga, ngala yingka bayakarda barrawuyabarrawuya niji Bidbaj, nanda yaji kulaya, ngala yingka bayakarda barrawuyabarrawuya niji Bidani karriya. Ngala langkiya barri nanda kulawira niji Yulib. Ngala yali bunundujba Jirusalimyurri, baki manjijbayi Jisuswanyi kujarra kandiwuya waluwa yalundu. 2Jirrinyba nyuli bulanya, “Janimbala ngankijba nayinda barrawuyabarrawuya kulaya, baki nanaba janimbala wakaramba yirrikirri. Janimbala wakaramba yirrikirri walkurra bijal kijijinyi. Jilijbawa yalu jungku ngulurrina yirrikirrina. Janimbala dulaba kurul, baki kuyu nimbalaja ngakindurri. 3Jaliyi yingkawanyi ngajaka nimbalanya, wanyimba nimbalaja nanda yirrikirri, baki janimbala jananganja, ‘Nyulu nulijbangka yirrikirrinyi nanda mambuka, ngala janyulu manjijba nganyindurri kamu barri jalija nyulu bukamba.’ Nani barri janimbala jananganja.” Barriwa. 4Barlba buli kandiwuya, baki wakaramba buli yirrikirri kijijinyi danbina barrawuna. Dulaba buli kurul. 5Ngala kudiyamukunyi jali yalu karrinja nanaba, najba bulanjali dulaykurri kurul, baki ngajaka yali, “Wanyimba janimbala yirrikirrinyi. Wanyingkanyi nimbala dulaba kurul.” 6Jananganja buli nanankanyi jangkurranyi jali karu bulanya yanybikanyi Jisuswanyi. Baki manjijba yali yirrikirri bulandu. Barriwa.

7Baki kuyu buli nanda yirrikirri nangandurri Jisusyurri. Dulaba buli bulangi danyan, baki yarrijbayi nanda jumbala yirrikirrina ngulurrina. Baki jungkuyi Jisus yundu ngulurrina. 8Kajamuku yali nangandu Jisusnyina, walkurra muramuku. Yingkamukunyi yali dulaba yalungi danyan, baki yarrijba yali yubalina, nanda yirrikirri jilaykanyi nyulu jumbalana. Ngala yingkamukunyi, yali dalyamba wanjirr kurndananyi, baki yarrijba yali wanjirr yubalina. Nani barri yalili yabimba yaji, jalili badajba walkurra mambuka yidambiji yalunya. 9-10Baki yingkamuku yali jilajba walu nangandu Jisusnyina, ngala yingkamuku yali jilajba bayngkani nangandu. Bukambiju yali kaya kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi. Kudanyu yali kaya nangangi, “Nayinda nyulu walkurra mambuka. Nurru wajbangka Kud kunybanyi jangkurranyi nurrunginkanyi, nangangingangi Jisuskanyi. Ninya nurru ngajakangka, janinji yabimba kunyba yaji nangangi Jisuskanyi. Nyulu walkurramirra mambuka nurrungi Jumukuyngka, barrinani nanda wankalanyi Dayibid, nyuli walkurramirra mambuka yalungi barri. Mirnarrijbangka nurru muwa nangangi barri.” Nani barri yali kaya, ngala yali jilajba yubalina nangandu. 11Jali ngankijba Jisus Jirusalim karrina muwa, baki jilajba nyuli walkurrayngkurri jurjyurri nanaba. Ngankijba nyuli kalawuyngkurru, baki ningkijba nyulu yaji nanaba kalawuyngkurru. Kudanyu nyuli ningkijba yaji lukuluku barri, baki mili walajba nyuli jurjnanyi. Baki barlba yali karri, Jisus baki nanganginmuku kandimuku. Jilajba yali karri nanankurri bayakardarri barrawuyabarrawuyarri, niji Bidani. Jilajba yali kulukanki nanaba, ngabungabungangi nyuli yaji.

Ngirrwayi Jisus Kurndanyi.

12Munganawa barri jali yalu wijba karrina Bidaninanyi, baki birrkalanyi nyuli Jisus. 13Najba nyuli kurnda barrinani kalawumbi jujunkurri. Nanda kurnda kajayudi wanjirryudi. Jilajbayi Jisus nanankurri kurndarri wudumbiji mama. Ngala najba nyuli mikuyaji mamanyi nanaba, ngawamba wanjirr. Jilijbawa jardijbangka mama. 14Baki yanybayi Jisus nanankanyi kurndanyi, “Miku jayalu mili jarrba mama nanginkanyi kurndanyi, mikuwalingangi jardijba mili mama nanginyina kurndana.” Kandimuku nangangi Jisuskanyi, yali nanaba nangandu. Manku yali nanda jangkurr jali yanyba Jisus nanankanyi kurndanyi. Manku yali nangangi jangkurr. Barriwa.

Ngankijbayi Jisus Walkurranyina Jurjina.

15Mili yali jilajba. Wanbiya yali Jirusalim, baki ngankijbayi Jisus walkurranyina jurjina nanaba. Ngankijba nyuli, baki najba nyuli yalunya nanaba. Yalunjali wawajba yajinyi dungalanyi, baki wudumba yali bayngkani dungala yajinyi. Najbayi yalunya Jisuswanyi, baki ngarrangarrayi muwa. Jakajba nyuli yalunya bukambiju nanamunanyi jurjnanyi. Janyba nyuli yalungi darladarlamuku dungalayudi. Kudiya yali jungku darladarlana, jali yalunjalu wajba kulukukunyi dungalana. Baki janyba nyuli yalungi darladarla marda. 16Kudiyamukunyi muningka yali kuyu yalungi yaji kalawuyngkurru barrikina lukuluku nananyina jurjnyina. Birlbirdamba yali barriki yalunginjudinyi yajiyudinyi. Kurrkunbayi yalunya Jisuswanyi. Ngirrwa nyuli yalungi, “Miku narriyi kuyu yaji nayiwa. Janarri kuyu yaji nanawa danbina lukuluku barri.” 17Milidimbayi yalunya Jisuswanyi. Yanyba nyuli nayi barri, “Nanda naja nangangi Kudkanyi yanybaka, ‘Kajamuku jayalu badajba ngakinkurri walkurrayngkurri jurjyurri. Jayalu badajba kajananyi yajinanyi ngurranyimuku. Jayalu yanyba mududu ngaki nanaba.’ Nani barri yanybaka jangkurr najana Kudkanyi, ngala narri barri, narri maninjakumuku. Narri maninjakujbangka yaji nanginyina nanganginyina jurjina.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi. 18Ngala mambukamuku jurjkanyi baki nanamuku jali yalu milidimba yuwanyi Musiskanyi, yali nanaba marda jurjina. Manku yali nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi, baki nulijba yali kurdanbikanyi Jisus. Baki yanyba yalungki, yanka jayalu kurdanba. Ngala marrala yali nangangi Jisuskanyi. Marrala yali nangangi. Kajamukunyi yali manku Jisus milidimbikurri jangkurranyi Kudkanyi. Manku yali nangangi jangkurr, baki bukambiju yali manmala nanganginkanyi jangkurranyi. Manmala yali bukambiju, baki nanankardi barri marrala yali nangangi mambukamuku jurjkanyi baki milidimbawarrmuku. 19Jali nyulu ngabungabu yaji, baki mili barlba yali Jirusalimnanyi, Jisus baki kandimuku. Jilajba yali karri nanankurri yingkayurri barrawuyabarrawuyarri kulukaja nanaba. Barriwa.

Yanybayi Jisus Yalungi Dukanyi Kurndanyi.

20Munganawa barri wijba yali Jirusalimyurri. Wijba yali nananyina yubalina jali yalu jilajba wulani. Najba yali nanda kurnda jali ngirrwa Jisus nangangi. Dukujbayi bukamba wanjirr. Janyba nangki mankanyi nangangi. 21Mankuwayi Bidawanyi nanda jangkurr jali ngirrwa Jisus nanankanyi kurndanyi. Baki yanyba nyuli nangangi Jisuskanyi, “Milidimbawarr. Najbakiyi nanda kurnda jali ninji ngirrwa. Janyba nangki barri. Janyba nangki.” 22Yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka, “Marda narrimi kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. 23Ngayu karungka narrinya, jaliyi narri kudanyu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki janarri jingkijba Kud. Janarri jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda yaji jala narri ngajaka Kud yabimbikanyi yaji. Miku narringkimi mankumanku nangangi, yiningki janyulu yabimba narringi yaji Kudwanyi, yiningki miku. Janarri jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda yaji jala narri ngajaka. Jaliyi narri kudanyu kuyu nangangi jangkurr nani barri, baki yuku barri janarri marda yabimba nanamannga ngiruka yaji. Janarri yanyba kulawiranyi, ‘Ninji kulawira, walajbakiyi. Yirrirdkunumba nganyingkiyi. Jungkukiyi kanjana.’ Nani barri janarri yanyba kulawiranyi, baki janyulu ngayangayijba narringinkanyi jangkurranyi. Janangka yirridkurnumba. Janyulu jungku kanjana. 24Jala narri ngajaka Kud yajinyi, jaliyi narri kudanyu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, jaliyi narri jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda yaji jala narri ngajaka Kud yabimbikanyi yaji, baki janyulu yabimba nanda yaji narringi. Janyulu yabimba nanda yaji jala narri ngajaka. 25Waluwa narri yanyba mududu nangangi Kudkanyi, waluwa narri ngajaka Kud yajinyi, baki marda narringkimi mankumanku, jaliyi yingkawanyi yabimba balki yaji narringi barri. Baki marda narrimi manjamanjamba nanda balki yaji jali nyulu yabimba narringi. Marda narrimi mamanumba nangangi balki yaji. Baki narringinyi Buwakayu kingkarri, janyulu manjamanjamba narringi balki yaji marda. Baki yuku barri janarri yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Janarri ngajaka Kud yajinyi.” Barriwa.

Wanyingini Yarrijbayi Jisus Mambuka.

27Mili yali jilajba bayungu, baki wanbiya yali Jirusalim. Baki mili ngankijbayi Jisus walkurranyina jurjina. Jilajba yali nangandurri, mambukamuku jurjkanyi, marda milidimbawarrmuku yuwanyi, marda malbumalbu. 28Ngajaka yali Jisus, “Wanyingini yarrijba ninya mambuka. Wanyingini ninya karu jakaykanyi yalunya jurjnanyi. Wanyingini ninya karuyi milidimbikanyi yalunya.” Barriwa. 29Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Waluku barri jangayu ngajaka narrinya yajinyi. Jaliyi nganarri jananganja, baki yuku jangayu karu narrinya, wanyingini ngana karuyi yabimbiji yaji nani barri. 30Ngala waluku barri janganarri karu, wanyingini manjijbayi nganinyiyurru Jun ngurrunbiji yalunya. Wanyingini manjijbayi. Yiningki Kudwanyi, yiningki nganinyiwanyi. Waluku janganarri karu.” Barriwa. 31Baki karda yalungki jakakajba. Yanyba yalungki, “Wanyingkanyi jangambala jananganja. Wanyingkanyi. Jaliyi ngambala yanyba, manjijbayi Jun Kudwanyi, baki janyulu yilikajba ngambalanya, ‘Ngala wanyingkanyi miku narriyanyi kuyu nangangi jangkurr.’ Nani janyulu yilikajba ngambalanya, jaliyi ngambala yanyba, manjijbayi Jun Kudwanyi. 32Ngala kajamuku muramuku, yalu yanybaka nangangi Junkanyi, nyuli yanybawarr jangkurranyi nangangi Kudkanyi, jali manjijba Kudwanyi. Jaliyi ngambala yanyba, manjijbayi Jun nganinyiwanyi, baki yiningki jangamanjalu daba. Marrala ngambala yalungi. Yiningki jangamanjalu daba, jaliyi ngambala yanyba, manjijbayi nganinyiwanyi.” Barriwa. Nani barri yalungki jakakajba wanyingkanyi jangkurranyi jayalu jananganja Jisus. 33Nanankardi barri yali jananganja, “Miku nurriyi jingkijba, wanyingini manjijbayi Jun. Miku nurriyi jingkijba.” Barriwa. Baki yanybayi Jisus yalungi, “Miku nganarriyanyi jananganja kunymamba, baki miku ngayiyi jananganja narrinya. Miku ngayiyi karu narrinya nanankanyi jali ngana karu milidimbiji yalunya.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index