Dritarja e kërkimit

Matthew 16

Ngajaka Yali Jisus Ngirukanyi Yajinyi.

1Jala yali wanbiya bayangarrinybana, baki yingkamuku yali jilajba nangandurri Jisusyurri. Kudiya yali Barasimuku baki kudiya yali Sajusimuku jala yalu jurlwa nangangi Jisuskanyi. Jilajba yali nangandurri balanjanki Jisus. Yanyba yali Jisuskanyi, “Yabimbakiyi ngiruka yaji nurrungi, baki janurru jingkijba Kud, nyulu mirnarrijbangka muwa nganyi, ninji nangangi kandi. Nani janinya nurru jingkijba jaliyi ninji yabimba ngiruka yaji nurrungi.”

2-3Ngala jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Narri jingkijba nanda yaji lalijina. Yingkana kambana narri najba laliji, baki narri yanyba, ‘Miku. Mikuwali yirrba janja winyurru.’ Ngala yingkana kambana narri najba ngalu lalijina, baki narri yanyba, ‘Yirrbaja janja winyurru.’ Narri najba nanda laliji, baki narri jingkijba nanda yaji janjanyi. Ngala narri najbayi nanda ngiruka yaji jali ngayu yabimba, ngala miku narriyi jingkijba yaji. Miku nganarriyi jingkijba, jaliyi manjijba ngana Kudwanyi. 4Ngala miku barri. Miku ngayiyi yabimba mili ngiruka yaji narringi. Narri jungku balki nangangi Kudkanyi. Miku narrimi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi ngirukanyi. Yi. Kajamuku yalu jungku balki barrinani narri. Miku ngayiyi yabimba mili ngiruka yaji narringi. Ngawamba yingamali ngiruka yaji janarri najba baku barri, barrinani nanda ngiruka yaji jali jungku Juna wanka muwana kakuna kujarraka barndayka. Ngawamba ngiruka yaji barrinani nani janarri najba yaji.” Nani barri jananganjayi Jisuswanyi. Barlba nyuli yalunbunanyi.

Yanybayi Jisus Bululunyi Yajinyi.

5Ngankijba yali muwardana, baki mili yali jilajba karrurrinybarri kanjana, Jisus marda kandimuku. Ngala mamanumba yali yaji kandimukunyi. Mamanumba yali yaji damba. Mikuyaji mamanyi yalundu muwardana. 6Yanybayi Jisus yalungi, “Marda narringkimi najbawa yalunginkanyi bululunyi yajinyi, Barasimukuyngka marda Sajusimukuyngka. Marda narringkimi najbawa yalunginkanyi bululunyi yajinyi.” 7Jali manku nangangi jangkurr kandimukunyi, baki ngamu yanybayi Jisus dambanyi. Baki yanyba yalungki, “Mikuyaji dambanyi ngambalangi. Nanankardi barri nyuli yanyba nani barri, mamanumbangangi ngambali kuyunkanyi ngambalangi damba.”

8Ngala mankuyi yalunya Jisuswanyi, baki nyuli yanyba yalungi, “Wanyingkanyi narringka yanyba nani dambanyi. Miku kuna narrimi jingkijba ngaki jangkurr. Miku kuna narrimi kuyu ngaki jangkurr. 9Miku kuna narrimi jingkijba ngaki jangkurr. Miku kuna narrimi mankumankuwa nanda wabulinyi yaji jali ngayu yabimba, jali kajamukunyi yalu jarrba damba marda kaku, baki wardijba yali muwa. Miku kuna narrimi jingkijba nanda yaji jali waluku ngayi dalyamba damba yalungi 5000kanyi. Yankanu bindawarra narri wudumbayi nanda mama, jali yalu yingijba. Yankanu barri. 10Baki mili jangkurr ngayu ngajaka narrinya. Buyingka barri baku mili ngayi dalyamba mama yalungi muramukuyngka 4000kanyi. Dalyamba ngayi 7 damba yalungi waluwa yali jarrba. Bayngkani barri yankanu bindawarra narri wudumbayi nanda mama nanamanji, jali yalu yingijba. Yankanu barri. Mamanumba kuna narri nanda jali ngayu kujarraka yabimba damba. 11Jaliyi narri mankumankuwa nanda yaji jali ngayu yabimba, baki marda nganarrimi jingkijba. Marda nganarrimi jingkijba, yuku ngayu wajba narrinya dambanyi. Yuku ngayu wajba narrinya mamanyi jala narri nulijba. Jaliyi nganarri jingkijba nani, baki marda narrimi jingkijba ngaki jangkurr nanankanyi yalunginkanyi bululunyi yajinyi. Miku ngayiyanyi yanyba nanankanyi mamanyi narri jarrkanyi, ngala ngayi yanyba yalunginkanyi yuwanyi jalili yalunjalu milidimba, Barasimukunyi baki Sajusimukunyi. Jala narri yabimba damba, baki narri yarrijba nanda bululu yaji kandirrina, baki bululunbaka mama. Walkurramba mama bululuwanyi yajiwanyi. Baki nani barri nanda yuwa jalili yalunjalu milidimba Barasimukunyi baki Sajusimukunyi. Waluku barri kudiyamukunyi yali kuyu yalungi yuwa, yali durrijba nanda yuwa, ngala baku barri mili yali kuyu nanda yuwa, baki mili baku barri. Baki nanijba barri kajamukunyi yalu kuyungka nanda yuwa, yalu durrijbangka nanda yuwa. Ngala narri barri, marda narringkimi najbawa nanankanyi yuwanyi. Miku nanda nangangi yuwa Kudkanyi. Nanda ngawamba yalungimayngka yuwa. Nanda balki yuwa. Baki nanankardi barri marda narringkimi najbawa yalunginkanyi yuwanyi. Barriwa.”

12Jali yanyba Jisus nanda jangkurr yalungi, baki jingkijba yali yaji kandimukunyi. Jingkijba yali nanda jangkurr jali yanyba Jisus barrin bululunyi yajinyi. Miku nyuliyanyi yanyba bululunyi yajinyi jala walkurramba damba, ngala nyuli yanyba yalunginkanyi yuwanyi Barasimukuyngka marda Sajusimukuyngka. Nyuli yanyba yalunginkanyi balkinyi yuwanyi. Barriwa.

Jisus, Nyuli Krayis.

13Baku barri mili yali jilajba langki, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Jilajba yali langki nanankurri yajiyurri, bundu nananyina barrawuyabarrawuyana, niji Sisariya Bilibayi. Ngala yali jilajba yubalina, ngajaka nyuli nangangi kandimuku Jisuswanyi, “Ngayu Buwanya Bukambijuyngka, wanyingkanyi yalu yanybaka ngaki, wanyi ngayu, wanyi. Wanyingkanyi yalu yanyba ngaki, wanyi ngayu.” 14Jananganja yali Jisus nanganginmukunyi kandimukunyi, “Yanybaka yalu yinini yinini jangkurr nganyi. Yingkamuku yalu yanybaka nganyi, ninji Jun Ngurrunbawarr. Yingkamuku yalu yanybaka nganyi, ninji nanda wankalanyi Yalayija mili wankiykanyi. Yingkamuku yalu yanyba nganyi, ninji wankalanyi jali yanyba jangkurr Kudkanyi, yiningki Jirimaya, yiningki yingka.” Barriwa.

15Yanybayi Jisus yalungi, “Ngala narri barri, wanyingkanyi narri yanybaka ngaki, Wanyi ngayu, wanyi.” 16Baki jananganjayi Bidawanyi, “Ninji barri Krayis. Ninji Jandanyi nangangi Kudkanyi, jala nyulu jungku wanka yurrngumba. Ninji nanda Krayis, jali manjijba Kudwanyi.” Nani barri jananganjayi Bidawanyi. Kamambarra barri yanybayi Kud yalungi wankalanyi. Karuyi yalunya, baku barri juju, janyulu manjijba walkurra mambuka. Janyulu jilajba nanda mambuka lalanbiji yalunya Jumuku. Baki jayalu nijarrijba nanda mambuka ‘Krayis’. Jingkijbayi Bidawanyi, nanda nganinyi Jisus, nyulu nanda mambuka Krayis, jali manjijba Kudwanyi.

17Baki yanybayi Jisus nangangi Bidanyi, “Nanda jangkurr nganyi, nanda kunyba jangkurr. Sayimin Bida, ninji jandanyi nangangi Junkanyi. Mikukiyanyi yingkawanyi karu ninya nanankanyi jangkurranyi, ngala ngakinyi Buwakayu Kingkarri nyuli ninya karu nanankanyi jangkurranyi ngaki. Nyuli ninga karu ngaki, ngayu barri Krayis. 18Ngayu karungka ninya. Nganyi niji Bida, nanda niji Krik yanyi barrinani ‘dungala’. Baki ninji barrinani nanda dungala. Janinji jungku ngiruka barrinani nanda ngiruka dungala. Janinji kuyu ngaki jangkurr, baki janinji marrimba ngaki jangkurr mardarda nganyinyina kurduluna yurrngumba barri. Janinji kuyu ngaki jangkurr, baki janinji milidimba yalunya ngakinkanyi jangkurranyi. Baki kajamukunyi jayalu durrijba ngaki jangkurr, ninjingangi ngiruka milidimbikanyi yalunya. Baki jayalu marda jungku ngiruka ngaki. Baki miku nyuliyi yangkalamba yalunya Sayidinwanyi. Miku nyuliyi yangkalamba yalunya ngakinbunanyi, jungkungangi jayalu ngiruka ngaki. Baki jalija yalungka janyba, baki janyulu mili wankamba yalunya Kudwanyi, yalu jungunkanyi nangandu kingkarri. Miku nyuliyi jarimba yalunya Yilyurri nanangini Sayidinwanyi, jungkungangi yalu ngiruka ngaki yurrngumba barri. 19Ninji Bida, baki nanginmukunyi ngakinmukunyi kandimukunyi marda, janarri karu yalunya yingkamuku ngakinkanyi kunybanyi jangkurranyi. Yingkamuku jalija yalu kuyu nanda jangkurr, janarri karu yalunya nangangi Kudkanyi, janyulu lalanba yalunya. Ngala yingkamuku jalija yalu miku kuyu ngaki jangkurr, janarri karu yalunya nangangi Kudkanyi, miku janyulu lalanba yalunya, ngala janyulu janyba yalunya nanganbunanyi. Jaliyi narri manjamanjamba nanda balki yaji yalungi, baki janyulu najba yalunya Kudwanyi jungunkanyi kunybana yuwana. Jaliyi narri miku manjamanjamba yalungi balki yaji, baki yuwajiwa jayalu jungku balkina yuwana.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi. 20Baki jirrinybayi yalunya Jisuswanyi. Yanyba nyuli kudanyu yalungi, “Miku narriyi karu yalunya yingkamuku nanankanyi jangkurranyi ngaki, ngayu Krayis. Miku. Barriwa.”

Yanybayi Jisus, Janybikanyi Nangka.

21Nanamunanyi barri milidimbayi yalunya yurlurrmba jangkurranyi Jisuswanyi. Nyuli milidimba yalunya nanganginmuku kandimuku yurlurrmba jangkurranyi. Yanyba nyuli, “Ngayu karungka narrinya, jangayu barlba kula nanankurri Jirusalimyurri, baki jayalu yabimba kiji ngaki nanaba. Nanamukunyi mambukamukunyi baki malbumalbuwanyi jurjkanyi, baki milidimbawarrmukunyi yuwanyi, jayalu yabimba kiji ngaki nanaba. Janganjalu manjijba janybiji ngaka. Jangaka janyba, ngala baku barri kujarraka barndayka, jangayu mili wankijba barri.” 22Nani barri nyuli milidimba yalunya. Ngala nanangini kandiwanyi Bidawanyi, nyuli kuyu Jisus danbiyurri, baki yanybayi Bida nangangi Jisuskanyi. Kudanyu yanyba nyuli nangangi, “Mikujiyi yanyba nanda jangkurr, yalu yabimbikanyi kiji nganyi, marda janybikanyi nganyingka. Mikujiyi yanyba nani barri, mambuka.” 23Yangkalamba nangki Jisus mankanyi. Ningkijba nyuli Bida, baki yanybayi nangangi, “Barriwa barri. Barlbakiyi ngakinbunanyi. Miku nganinjiyi kurrkunba nani, yabimbikanyi nangangi yaji Kudkanyi. Nyuli yanyba nanda jangkurr ngaki Sayidin. Nyuli karu ninya Sayidinwanyi, ninji yanybiji nanda jangkurr ngaki. Miku nganyingkimi mankumanku yajinyi barrinani nangka mankumankuka Kud yajinyi. Ngala nganyingka mankumankuka barrinani nganinyi nangka mankumankuka yajinyi.”

24Baki yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka, “Jaliyi narri nulijba jilaykanyi ngakindu, baki marda narringkimi miku lalanba narringka. Marda narrimi yurlwa narringinkanyi yajinyi. Mardakimi nanda narringi yaji miku jirrinyi narringi. Jaliyi narri jilajba ngakindu, baki yiningki kurdanbaja narrinya yingkawanyi. Yiningki janyulu kurdanba narrinya, milidimbangangi narri ngaki jangkurr. Barriwa. 25Jaliyi narri kudanyu nulijba jungunkanyi wanka nayiba yajina yurrngumba, baki janarringka janyba. Ngala jaliyi narringka janyba, mikungangi narringkiyi yangkalamba ngakinbunanyi, ngala narri durrijbayi ngaki jangkurr kudanyu barri, jaliyi narringka janyba nanankardi, baki janarri mili jungku wankan yurrngumba barri. 26Mankumanku narringka nganiyngkanyi jirdi kajanyi yajinyi. Mirnarrijba nyulu muwa nanganginkanyi yajinyi, ngala warriyaluku, mankumanku nangka nanganginkanyi yajinyi, ngala miku nangkimi mankumanku nangangi Kudkanyi. Nangangi yaji jirrinyi nangangi, ngala miku nyulu Kud jirrinyi nangangi. Jalija nangka janyba, baki miku janyulu mili wanka jungku. Mikuwali nanganginyi yajiwanyi mili wankamba nanda nganinyi. 27-28Kudiya narri jala narri jungku nayiba ngakindu, janganarri najba janybikurri ngaka. Baki janganarri najba mili wankiykurri baku barri. Kudiya narringi miku narringkiyi janyba waluwa ngayuja wijba. Baku barri ngayu Buwanya Bukambijuyngka, jangayu jungku kingkarri nangandu ngakinyina Buwakayu, baki janyulu lalanba yalunya bukambiju, jala yalu kuyu ngaki jangkurr. Janyulu lalanba yalunya kudanyu barri. Jangana nyulu yarrijba walkurra mambuka barrinani nyulu. Marda nanganginmuku Yanjilmuku, jayalu ngakinmuku wakiwarrmuku marda. Baki baku barri janyulu karrinjarrijba yalunya bukambiju walu ngalindu nyalinyalimbikanyi yalunya. Nanamanji barri jangana nyulu yarrijba Kudwanyi, ngayu karunkanyi yalunginkanyi yajinyi. Jangayu yabimba balki yaji yalungi jali yalu jungku balki yurrngumba. Jangayu manjijba yalunya wayka Yilyurri. Ngala nanamuku jali yalu jungku kunyba, jangayu yabimba kunyba yaji yalungi. Jangayu manjijba yalunya kingkarri, jungunkanyi nangandu Kudnyina yurrngumba barri. Barriwa.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index