Dritarja e kërkimit

Matthew 26:28

28Nayinda ngarrki barrinani ngaki ngulya. Bukambijunyi yalu barimbaka yaji. Baki marda yalungkimi janyba yalunginkanyi balkinyi yajinyi jalili yalu yabimba. Ngala jangaka ngaka janyba yalungi. Jalija yalu kuyu ngaki jangkurr, baki jayalu wankijba, janybangangi jangaka yalungi. Nani barri ngaki ngulya barlbangka kajamukuyngka. Nani barri jangayu yabimba, nanankanyingangi jangkurranyi jali yanyba Kud, miku yangkalambikanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index