Dritarja e kërkimit

Philippians 4:15

15Narri jala jungku nanaba Bilibayi, nganarri jingkijbangka, juju wabula barri jalannga jali ngayu jungku narringinyina walkurranyina yajina niji Masiduniya, bakili ngayi milidimba yalunya kunybanyi jangkurranyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki jali ngayu barlba narrinbunanyi yajinanyi, nanamanji barri nganarri wajbayi dungalanyi. Narri Krisjinmuku nanaba Bilibayi, ngawamba narri wajbayi dungalanyi. Miku yaliya wajba yingkamukunyi, ngawamba narri. Narri mirnarrijbayi muwa ngaki, jali yalu kuyu nangangi jangkurr jali ngayu milidimba yalunya. Baki narri nginduyi muwa ngaki, jali yingkamukunyi yalu yabimba kiji ngaki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index