Dritarja e kërkimit

लूका 10:37

37तीकी सिक्‍यासुङ, “तीला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यावु मी ति यिन।” तमा येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “गल्‍नी ख्‍युरुङ साङ तुकै राङ की।”