Dritarja e kërkimit

Levitikus 9

Pi maligach ni pi’ Aron

1Tomuren e rofen ni lebug fare mathiy ni bangbangen fapi prist ni yibe yiblayrad me pining Moses Aron nge fapi pumo’on ni fak nge pi’in ma yog e thin nu Israel. 2Me ga’ar ngak Aron, “Mu fek ba fak e garbaw ni pumo’on nge ba fak e saf nib pumo’on ndariy bochiyang u dowrow nib kireb ngam pi’ row ngak SOMOL, ni fare fak e garbaw e fen maligach ko denen ma fare fak e saf e fen e maligach ni mo’oruf. 3Ma gog ko girdi’ nu Israel, ngar feked ba kaming ni pumo’on i yib ni nge mang maligach ni fen e denen, nge ba fak e garbaw ni pumo’on nge ba fak e saf ni pumo’on ni ta’reb e duw rorow ma dariy bochiyang u dowrow nib kireb ni fen e maligach ni mo’oruf, 4nge ba garbaw ni pumo’on nge ba saf ni pumo’on ni nge mang maligach nma gapaseg thilin Got nge girdi’. Ngar pi’ed ngak SOMOL nib mu’un ko grain ni ngan ognag ni kan athkuy e gapgep ngay. Thingar rin’ed e ran’ey ni bochan e SOMOL e bay i m’ug ngorad e daba’.”

5Miyad fek i yib nga mit fare Tent urngin e tin keyog Moses, me mu’ulung piyu Israel ngaram ni ngar liyorgad ngak SOMOL. 6Me ga’ar Moses, “I SOMOL e keyog ngomed ni ngam rin’ed oren e pin’ey, ya nge yag ni m’ug e maluplup’ rok ngomed.” 7Ma aram me ga’ar Moses ngak Aron, “Mman ko fare altar ngam pi’ fare maligach ni fen e denen nge fare maligach ni mo’oruf ni nge chuweg e denen rom nge denen ko girdi’. Mu pi’ e re maligach ney ni nge chuweg e denen ko girdi’, nri bod rogon nike yog SOMOL.”

8Me yan Aron nga altar nge li’ nge yim’ fare fak e garbaw ni pumo’on ni nge mang maligachen e denen rok. 9Me fek fapi pumo’on ni fak Aron e racha’ riy i yib ngak, me lithag buguli pa’ nga fithik’ nge thiy boch riy ko fapi gagey u tabthungen fare altar, me pu’og e tin ke aw riy nga enggin fare altar. 10Me urfiy u daken fare altar e mam, nge fa gal bu’oy riy, nge gin nth’abi fel’ ko ad riy, nri bod rogon ni yog SOMOL. 11Machane ufin riy nge keru’ e urfiy u wuru’ e gin nma par piyu Israel riy.

12Ma aram me li’ fare gamanman ni maligach ni mo’oruf. Me fek fapi pumo’on ni fak e racha’ riy i yib ngak, me pag nga dow fa aningeg i tabthung ko fare altar. 13Miyad pi’ ngak lolugen nge yungin ni kabay ko fare gamanman, me urfiy ni gubin yang u daken fare altar. 14Me luknag gil’iggan nge ay ni l’agruw raba’ me urfiy u daken fare altar u daken e tin kabay ko fare maligach ni mo’oruf.

15Tomuren e binem me pi’ e maligach rok e girdi’. Me fek fare kaming ni maligach ni fan ko denen rok e girdi’, nge li’ nge yim’, me pi’, ni bod rogon ni rin’ ko fa binem e maligach ni pi’ ni fen e denen rok. 16Miki fek fare gamanman ni fen e maligach ni mo’oruf nge pi’ ni bod rogon ni kan turguy. 17Miki pi’ e maligach ni grain me fek bogogow e flour nge urfiy u daken fare altar. (Biney e bang ko fare maligach ni mo’oruf ni yima pi’ ni gubin fen.) 18Me li’ nge yim’ fare garbaw ni pumo’on nge fare saf ni pumo’on nib maligach nma gapaseg thilin Got nge girdi’. Me fek fapi pumo’on ni fak e racha’ riy i yib ngak, me pag nga downgin fare altar ni ga’ngin yang.- 19Me tay Aron e mam ko fare garbaw ni pumo’on nge fare saf ni pumo’on 20nga daken ufin u ngorngoren fa gali gamanman nge fek ni gubin i yan ko fare altar. Me urfiy fapi mam u daken e altar 21me pi’ fa yungi ufin nu daken ngorngoren fa gali gamanman nge gal raba’ ni mat’aw i ay row nib tow’ath nib mal’eag ngak SOMOL ni fen fapi prist, ni bod ni yog Moses.

22Nap’an ni mu’ Aron i pi’ fapi maligach ni urngin, me chibiy pa’ ngalang nga daken fapi girdi’ me yibilayrad ni nge fel’ wa’athrad, ngemu’ me sul nga but’ ko fare altar. 23Me yan Moses nge Aron nga langgin fare Tent u p’eowchen SOMOL, ma nap’an nra sulow nga wean mar yibileyew fapi girdi’ ni nge fel’ wa’athrad, me m’ug e maluplup rok SOMOL ngak e girdi’ ni gubin. 24Chingiy’al i n’em me pi’ SOMOL e nifiy nge yib, nge langbiy fare maligach ni mo’oruf nge fa yung i mam nu daken fare altar. Ma nap’an ni guy fapi girdi’ fare nifiy, miyad gubin nra tolulgad miyad an owcharad nga daken e but’.

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index