Dritarja e kërkimit

1Wakolinto 3

Wandima wa Chohile

1Walukolo weyangu, miye sidahile kulonga na nyuwe saviya na wantu wata Muye wa Chohile, mna nalonga na nyuwe wantu we isi ino, saviya wana wachembe mwe kumzumila Kulisito. 2Siwanywesani mele, siwalisizeni nkande itogile, kwaviya nahamnati kuidaha. Hata vino haluse hamkuidaha, 3kwaviya nyuwe mchei mwekala mwe isi. Uneva wantu mchei na finju na nkumbizi mwenyu, vino havikulagisa kugamba mwi wantu wa chimwili, mkwikala mwe viya isi ikunga? 4Kwaviya mntu yumwenga akagamba, “Miye namtimila Paolo”, mtuhu agamba, “Miye namtimila Apolo”, togolani, iyo haikulagisa kugamba mwekala saviya wantu we isi ino?

5Elo, Apolo ni yuhi? Na Paolo ni yuhi? Suwe chiwandima chiwalekileni mzumile. Chila yumwenga ywetu adamanya ndima saviya enkigwe ni Zumbe. 6Miye nahandaga mbeyu, Apolo kaijeila mazi, mna aitendile ihote niyo yakula ni Chohile. 7Elo, akuihanda suyo chintu, hegu akuijeila mazi, mna ichintu ni Chohile akuileka ihote na kukula. 8Yudya ahandile na yudya ajeile mazi wose ni wamwe, Chohile namtunye chila yumwenga kuligana na viya adamanye mwenye. 9Kwaviya suwe chiwandima wa Chohile, chikudamanya ndima hamwenga, nyuwe mwinkonde yakwe mwizengo dya Chohile.

10Kwa wedi wa Chohile anihokele, sihuda saviya mzesi mta ubala, nasizenga msingi udya mlanga mwakwe mntu mtuhu azenga. Mna chila mntu asinyise ivyo akuzenga mlanga mwakwe. 11Kwaviya hahali mntu akudaha kuzenga msingi mtuhu akaleka udya uzengigwe kale, kugamba, Yesu Kulisito. 12Uneva mntu yoyose mo msingi uwo azenga kwa zahabu, hegu hela hegu mayuwe ya yombe kulu hegu miti hegu mani hegu nyasi, 13ndima yakwe nailagiswe viya ili, kwaviya Msi naulangaze. Naigubulwe mwe moto, umoto nawo nauhime wedi wa chila ndima ya mntu. 14Uneva ndima ya mntu yoyose azengile mo msingi uwo niyo yatoga mo moto, umzesi uyo natunywe. 15Uneva ndima iyo inasila moto, natende kaza ntunyo yakwe, mna uyo mwenye nahonywe, saviya ahonyigwe mwe nkondo yo moto.

16Togolani, hammanyize kugamba nyuwe mwi nyumba ya kumvikila Chohile, naho kugamba Muye wa Chohile wekala mndani mwenyu? 17Elo, uneva mntu anabalanga nyumba ya kumvikila Chohile, Chohile nambalange, kwaviya nyumba ya kumvikila Chohile ikuka, naho nyuwe mwi nyumba iyo ya kumvikila Chohile.

18Msekwedanta! Mntu yoyose mgati mwenyu akwewona ni mta umanyi mwe isi, viwagila atende hezi chani atende na umanyi wa chindedi. 19Kwaviya, umanyi wa wantu we isi ni uhezi kulongozi kwa Chohile. Saviya viwandikwe, “Chohile awagwiza wata umanyi mo ubala wawo.” 20Naho, “Zumbe kamanya kugamba fanyanyi za wata umanyi sicho chintu.” 21Elo, mntu asekweduvila wantu. Kwaviya chila chintu ni chenyu, 22Paolo hegu Apolo hegu Kefa, isi hegu ujima hegu file, viya viyaho haluse hegu viya navize, vyoseni ni vyenyu. 23Mna nyuwe mwi wantu wa Kulisito, Kulisito naye ni ywa Chohile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index