Dritarja e kërkimit

Yuda int

ULONGOZI

Baluwa yetangwa Yuda ni zina nyumani ya mwandisi. Yuda elonga mwenye kugamba ni mkuluwe dya Yakobo, mkuluwe dya Yesu. Elo naho azumila kugamba kutenda yumwenga mwa mkuluwe dya Yesu (Yud 1). Hachimanyize kugamba ibaluwa iwandikwa hantu hamanyike mwe nyumba yo kuvikila naho mwe misitali imwe Lagano dya kale, Yuda nuyo chilongozi mwe Wayahudi. Hata hegu aitambalisa ibaluwa “wose wetangwe, wakungigwa ni Chohile Tate na waikigwe kwa Yesu Kulisito” (Yud1). Ibaluwa iwandikwa hagati ha 60 A D.

Umwalo wo kuwandika ibaluwa ni kwa wakulisito wose na kuwafunda wadya wakwikala mwe kuhinya udanti (Yud 4). Kajeseza misitali mwe Lagano dya kale yalaile na kulavya uwaza mwe uchumi wa kwivana. Baluwa ino yahangana na fanyanyi za Petulo zikuchisanya mafundo ya wahinyi wa udanti (Yud 4, 2 Petulo 2:1) uge misitali ya wandima wa kwembingu na Sodoma na Gomola.

Vimndani

Yuda etambalisa mwenye kugamba ni chilongozi (Yud 1-2).

Atambalisa ni kwambwani kawandika kuwafunda wadya wakuwahiga wahinyi wa udanti (Yud 3-4).

Kujinka ayo niyo awenka mliganyo kulaila kwa wantu na vilaile mwe Lagano dya kale (Yud 5-16).

Akajika wawagambila viya vikuwagila vyaungigwa mwe mafundo (Yuda 17-23).

Uhelo avugala mwe ibaluwa kwa kumtunya Chohile (Yud 24-25).

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index