Dritarja e kërkimit

Ugubulo 3

Ulosi kwa bungu dya wazumizi wa Sadi

1“Mwandikile vino mndima ywa kwembingu ywe dibunga dya wamzumile Kulisito uko Salidi,

“Miye nina Myuye ya Chohile mfungate na ntondo mfungate. Nagamba vino ntendwa zako zose sizimanya. Simanya kumanyika kugamba wimjima, mna kubanika! 2Ivyo inuka, utogeze chochose chisigaile chihaguhi na kubanika. Kwaviya kubula haluse sinati kuwona ntendwa zako kugamba ni jejeje kulongozi kwa Chohile ywangu. 3Kumbuka viya uhokele na viya wivile, timila na kweile. Mna hunenuke, nanize saviya mbavi naho homanye ng'o chipindi hegu saa nanizile kwako kukukantila. 4Mna uchei na wantu wajeche uko Salidi hewekugize izisuche zawo. Nachijendanye na wadya wavaile suche zing'aile, kwaviya wawagila kutenda ivyo. 5Yudya na hude naviswe suche zing'aile, naho miye sanidyuse idizina dyakwe ng'o mwe chitabu cho ujima. Naho nani mlavyanye kugamba ni ywangu mwameso ya Tate na wandima wakwe wa kwembingu.

6“Yudya mta magutwi netegeleze viya Muye akuyagambila mabunga ya wamzumile Kulisito!

Ulosi kwa bunga dya wazumizi wa Filadefiya

7“Mwandikile vino mndima ywa kwembingu ywa bunga dya wamzumile Kulisito uko Filadefiya,

“Miye mkuka na mchindedi, miye mta komwelo dya Daudi, umo akavugala hahana navugule, akavugula hahana navugale. 8Ntendwa zako zose sizimanya. Kaula, sivugula ulwivi kulongozi kwako hahana mntu akudaha kuluvugala. Simanya kugamba weye hukwedaha, mna kutoza ulosi wangu naho hulemele idizina dyangu. 9Tegeleza! Nahwigaile wantu wa bunga dya Shetani, wantu wakwetanga ni Wayahudi mna sawo, ni wadanti. Awo naniwatende weze kwako wafike madi kulongozi kwako chani wamanye sikusagula naho miye nakunga. 10Kwaviya kutoza ulosi wangu na kung'wina kwa ujijimizi kwangu, miye nami nahudime mwechipindi cha nkuto chikwiizila isi yose, kuwajeza wantu wose wakwikala mwe isi. 11Nasunguza kwiza. Tozesa unanacho haluse, chani unasekuhokwa jeleko dyako dyo uhuda. 12Mhuda nanimtende nguzo mwe Nyumba nkulu ya Chohile ywangu, hajeze kufosa ng'o. Naho naniwandike mlanga mwakwe zina dya Chohile ywangu nedizina dyo umzi wa Chohile ywangu, kugamba Yelusalemu mpya, mzi udya nausele kulaila kwembingu ya Chohile ywangu. Naho naniwandike mlanga mwakwe zina dyangu hya.

13“Yudya mta magutwi netegeleze vyedi viya Muye akuyagambila mabunga ya wamzumile Kulisito!

Ulosi kwa bunga dya wazumizi wa Laodikiya

14“Mwandikile vino mndima ywa kwembingu kwe bunga dya wamzumile Kulisito wa Laodikiya,

“Miye hwitangwa Taile, mukuzi mkanuni na mchindedi, yudya nkongelo ywa vyumbe vyose aumbile, Chohile nagamba vino. 15Ntendwa zako zose sizimanya, simanya kugamba weye hwimoto naho hwimpeho. Nanivyedi hegu nawimoto du hegu na wimpeho du! 16Mna kwaviya wiluvuguvugu, hwimoto hegu mpeho, nihaguhi na kukutahika kulaila mo mlomo wangu! 17Wegamba wi mgoli huna icho ukuswesa. Mna hwemanyize kugamba weye wimnyonje mta kufilwa mbazi, wimchiwa naho wituntu naho wimwazi! 18Nakulangiliza, ugule zahabu kwangu, isuntigwe kwa moto, chani utende mgoli. Naho gula suche zing'aile uvale na ugubike soni zo umwazi wako. Gula mti wa meso ujele chani uwone. 19Miye nawakwahila nakuwakantila wose hunga. Ivyo kwekambe kwa moyo wako weile masa yako. 20Tegeleza! Sichimala ho lwivi natowa hodi, yoyose akunga eve izwi dyangu nakuvugula ulwivi, naningile na kudya hamwenga naye, naye nadye hamwenga na miye. 21Kwa yudya nahude nanimwinke luhenyo lwa kwikala na miye mwe chigoda changu cho uzumbe, saviya miye mwenye nihudile niyo nekala hamwenga na Tate mlanga mwe chigoda chakwe cho uzumbe.

22“Yudya mta magutwi netegeleze viya Muye akuyagambila mabunga ya wamzumile Kulisito!”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index